Ads Top

'Helderheid over oorzaak schade woningen nabij waterinjectielocatie Rossum'

Een zeer grondig en langdurend onderzoek door advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft nu definitief duidelijk gemaakt dat NAM niet de veroorzaker is van de schades aan de woningen op de Tramweg in Rossum. Dat stelt het bedrijf vandaag in een verklaring.

Het onderzoek toont aan dat de scheuren in de woningen veroorzaakt zijn door de bijzondere bodemsamenstelling in dit gebied. Die heeft een relatie met de in omgeving bekende stuwwal van Oldenzaal waarin verschillende grondsoorten voorkomen. Door een mix van zand en klei is de grond ter plekke van de Tramweg bouwkundig minder draagkrachtig en minder goed in staat regenwater te verwerken. De vroegere gaswinningsactiviteiten en ook de recente waterinjectie in de diepe Twentse ondergrond (circa 1200-1800 meter diep) hebben geen enkele relatie met de  problemen aan de huizen rondom de NAM-locatie aan de Tramweg in Rossum.

Het onderzoek concludeert dat de bodem van het gebied een complexe samenstelling kent waarin vette klei afgewisseld wordt door zandpakketten. Zand en klei hebben echter een heel verschillende structuur. De klei laat weinig en moeizaam water door en raakt bij veelvuldige regenval, zoals in de winterperiode, verzadigd. Dit heeft grote wisselingen in de grondwaterstanden tot gevolg waardoor vochtproblemen in woningen kunnen ontstaan als daar geen preventieve maatregelen voor getroffen zijn. Optrekkend vocht in de muren kan ook scheurvorming tot gevolg hebben in het stucwerk door het afwisselend nat worden en weer opdrogen. Daarnaast blijkt, dat bij sommige bouwkundige activiteiten onvoldoende rekening is gehouden met deze grondsamenstelling. Kleigrond is minder stabiel dan zand, waardoor zettingen in de funderingen kunnen ontstaan.
.
Naast een diepgravend bouwkundig onderzoek heeft er tevens een milieukundig bodemonderzoek plaatsgevonden ter plekke van de onderzochte woningen aan de Tramweg om helderheid te krijgen over mogelijke bodemverontreinigingen als gevolg van NAM’s activiteiten. Op geen van de onderzochte plekken zijn bodemverontreinigingen aangetroffen.

Het KNMI heeft in Twente nog nooit bevingen boven 1.5 op de schaal van Richter geregistreerd. Bevingen met een kracht minder dan 2.0  worden volgens KNMI niet door mensen gevoeld. Arcadis stelt vast, dat de aangetroffen schades niet door aardbevingen veroorzaakt kunnen zijn. Om aan te tonen  dat waterinjectie veilig en verantwoord is, heeft NAM in Twente zeven extra 'geofoons' (meetinstrumenten, red.) geïnstalleerd om zo ook eventuele trillingen onder de 1.5  te registreren. De metingen zijn binnenkort voor iedereen continu te volgen op de website van het KNMI.

Arcadis heeft naast het onderzoek naar de oorzaak van de problemen, in opdracht van NAM ook gekeken naar verbetermogelijkheden voor de waterhuishouding rond de Tramweg. Een eerste opzet hiervoor is inmiddels met de gemeente Dinkelland besproken en zal binnenkort verder uitgewerkt worden met alle partijen in het gebied. Ook de bewoners zullen betrokken worden bij de benodigde aanpassingen in de waterhuishouding rondom hun woningen. Hiermee hoopt NAM als goede buur een positieve bijdrage te leveren aan het woongenot van de Tramweg bewoners.

Eerder dit jaar waren er geluidsklachten van dezelfde locatie. In opdracht van NAM zijn er vervolgens gedurende de periode van 9 tot 17 april 2015 uitgebreide geluidsmetingen in en bij de woning van een van de bewoners uitgevoerd. Drie gevoelige microfoons hebben volcontinu, elke seconde, het geluidsniveau gemeten. Deze apparatuur kan  waarden meten tot ver onder het geluidsniveau dat voor de mens nog waarneembaar is. De metingen hebben niets opgeleverd, ook geen aanwijzingen voor laagfrequent geluid. De gemeente Dinkelland heeft de geluidsmetingen ook bestudeerd en onderschrijft de conclusie dat de waterinjectie-installaties van de NAM aan de Tramweg ruimschoots voldoen aan alle strenge geluidsvoorschriften uit de geldige milieuvergunning.
.Achtergrond

Na overleg met bewoners aan de Tramweg en de gemeente Dinkelland gaf NAM in mei 2015 het advies- en ingenieursbureau Arcadis opdracht om onderzoek te verrichten naar de precieze oorzaak van de schades aan de woningen, die in de nabijheid van de waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-2 (ROW2) aan de Tramweg te Rossum staan. Deze aanvullende onderzoeken door Arcadis behelsden:
•Actualisering van het lokale grond- en grondwateronderzoek (vervolg op eerder onderzoek uit 2008 en 2009)
•Actualisering van bouwkundig onderzoek woningen (vervolg op eerder onderzoek uit 2008)
•Onderzoek naar overige bodemfactoren zoals bodemopbouw en grondwaterstanden

De NAM heeft bij de start van het onderzoek aangegeven zich bij voorbaat neer te leggen bij de uitkomst. Indien mocht blijken dat de schades te wijten zouden zijn aan activiteiten van NAM, dan zou NAM de schade vergoeden. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels besproken met het gemeente­bestuur en met de direct betrokkenen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.