Ads Top

Alternatieve locaties wind regio Rotterdam

Gemeenten in de regio Rotterdam hebben de mogelijkheid om ook nog zelf locaties aan te dragen die de provincie kan meenemen in het geplande milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie. Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd waarin zij de betrokken gemeenten wijzen op deze mogelijkheid.

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (MER) voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. De alternatieve locaties zijn nodig om de eerder met gemeenten overeengekomen opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn – rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten deze locaties opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Om de wijziging van de VRM mogelijk te maken doorloopt de provincie de wettelijk formele m.e.r.-procedure, inclusief vaste inspraakmomenten. Vanaf 1 november tot en met 15 december 2015 kunnen zienswijzen ingediend worden op het Startdocument planMER (inclusief de lijst met de te onderzoeken alternatieve locaties). Ook gemeenten kunnen in deze periode kansrijke locaties aandragen om te onderzoeken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.