Ads Top

Noord-Holland ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken

Met de ondertekening van de Green Deal aardgasvrije wijken wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Minister Kamp van Economische Zaken tekent de deal op 8 maart samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies.

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “Aardgasloos is de onontkomelijke toekomst. Deze Green Deal is belangrijk om de omslag naar een andere manier van verwarmen mogelijk te maken. Voor Noord-Holland worden de  mogelijkheden voor alternatieven in beeld gebracht per gemeente. De provincie biedt deze studie, uitgevoerd door CE Delft, aan als hulpmiddel aan die gemeenten zodat zij zich kunnen voorbereiden op een aardgasloze toekomst. Zijn er mogelijkheden om de warmtevoorziening te regelen door middel van elektriciteit, restwarmte of geothermie? De provincie stelt zelf ook een provinciaal Warmteplan op.”

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de vandaag getekende overeenkomst. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.