Ads Top

TenneT blijft investeren in energietransitie

De hoogspanningsnetten onder beheer van TenneT hebben in 2016 opnieuw een hoge leveringsbetrouwbaarheid gerealiseerd van 99,9999 procent. Deze leveringszekerheid ging gepaard met een aanzienlijk investeringsniveau (1.848 miljoen euro) en solide financiële resultaten. Dit blijkt uit het geïntegreerde jaarverslag en de financiële jaarcijfers over 2016 die TenneT vandaag heeft gepubliceerd.

De Nederlandse overheid heeft TenneT in 2016 definitief aangewezen als netbeheerder op zee. Dit maakt TenneT verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van een energiesysteem op zee dat in 2023 3.500 MW (gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van circa 4 miljoen huishoudens) aan duurzame windenergie van de Noordzee naar particuliere en zakelijke eindgebruikers gaat transporteren. Voor de windgebieden Borssele en Hollandse Kust Zuid zijn verschillende onshore en offshore bodemonderzoeken gedaan. Voor Borssele (2 x 700 MW) zijn de aanbestedingen voor de benodigde kabels (eind 2016) en offshore transformator platforms (begin 2017) afgerond en voor Hollandse Kust Zuid is het voorkeurstracé, via Maasvlakte Noord, bepaald. Ook voor het derde aangewezen offshore windgebied, Hollandse Kust Noord, is TenneT begonnen met de voorbereidingen.

De aanbestedingen voor de windparken van Borssele hebben buitengewone resultaten opgeleverd. De winnende biedingen lagen met 7,27 en daarna 5,45 cent per kWh ver beneden de uitkomsten van eerdere tenders. Deels is dit te danken aan de lage marktprijzen voor o.a. staal en de lage financieringskosten, deels aan het feit dat er met het aanwijzen van TenneT zekerheid van netaansluiting is bij de windparkontwikkelaars.

Op de middellange termijn ziet TenneT goede mogelijkheden voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee. Zo biedt het aangewezen windgebied 'IJmuiden Ver' ruimte voor duizenden megawatts aan windmolenparken die op de conventionele manier met kabels op het net kunnen worden aangesloten of wellicht op een hybride manier, waarbij de kabel ook functioneert als interconnector tussen Nederland en Groot Brittannië, een zogenoemde 'windconnector'. In 2016 maakte TenneT haar lange termijn visie bekend voor een 'energie-eiland' verder weg op de Noordzee, waarmee circa 70 gigawatt aan windparken kan worden aangesloten op de Duitse, Nederlandse, Belgische, Noorse en Deense elektriciteitsmarkten. Het windconnector concept zou in dit 'hub and spoke' model op grote schaal worden toegepast.

In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT momenteel negen offshore-netaansluitingen operationeel: 2 wisselstroom- en 7 gelijkstroomverbindingen. Hiermee bedraagt de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu 5.221 MW. Dit is meer dan voldoende om de totale geïnstalleerde capaciteit van 3.783 MW van offshore windparken te transporteren. In 2019 verwacht TenneT 7.132 MW aan offshore aansluitcapaciteit operationeel te hebben. In 2025 zal dit naar verwachting groeien naar meer dan 10 GW.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.