Ads Top

Warmtealliantie Zuid-Holland aan de slag met warmtenet

Vijf partijen hebben onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend. Met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie.
Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam geven met dit initiatief een krachtige impuls aan de energietransitie in Zuid-Holland met een nieuwe, CO2-arme energievoorziening.

Het warmtenet bevindt zich op dit moment in een ontwikkelingsfase. Een gezamenlijk team van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werkt nauw samen met de provincie en heeft aansluiting gevonden bij lopende projecten van Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam.

Hieruit is Warmtealliantie Zuid-Holland ontstaan. De ambitie is nu om bestaande en nieuwe leidingen te bundelen in een hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland. Er wordt toegewerkt naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-aanbieder kan leveren.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt uiteindelijk geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

In de haven van Rotterdam is veel industriële restwarmte beschikbaar. Ook daarbuiten is een reeks projecten dat kan worden ingepast, met daarbij ook duurzame bronnen als warmte uit geothermie-putten.

Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam in potentie jaarlijkse ruim 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien.

Daarmee is de milieuprestatie significant en van grote betekenis voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Door de inzet en hergebruik van warmte kan immers het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmtevoorziening worden vermeden. Dit leidt tot een belangrijke CO2-reductie.
De inzet van warmte uit kolengestookte elektriciteitscentrales is vanuit het oogpunt van duurzaamheidsambities en maatschappelijke discussies niet voorzien.

Warmtealliantie Zuid-Holland Gaat de komende tijd hard aan de slag om de ambities te verwezenlijken om uiteindelijk een backbone door het gebied te ontwikkelen waar vraag en aanbod op een slimme manier aan elkaar worden gekoppeld. Dit warmtenet gaat daarmee particulieren en ondernemingen een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening bieden

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.