Ads Top

'Samen investeren voor duurzaam Nederland'

De provincies, gemeenten en waterschappen slaan de handen ineen om Nederland sneller duurzamer te maken. Zij vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.

Een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland vraagt om ingrijpende maatregelen. Het landschap zal veranderen, net als onze woningen en de manier waarop we met water en grondstoffen omgaan ’Het vraagt grote inspanningen van inwoners, organisaties, bedrijven en de overheid. Dat lukt alleen als we dat in goed overleg met iedereen doen. Ik ben dan ook blij met dit gezamenlijke aanbod aan het nieuwe kabinet’ aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor energietransitie, landschap en lid van het IPO-bestuur.

Provincies, gemeenten en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard euro in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan provincies, gemeenten en waterschappen bij de besteding van dit geld investeren in energieneutrale, klimaatbestendige en afvalvrije oplossingen en toepassingen. Bijvoorbeeld door bij concessieverlening voor openbaar vervoer in te zetten op bussen die geen luchtvervuiling veroorzaken, afspraken te maken over aardgasvrije wijken, het aanleggen van wegdekken die energie leveren en grondstoffen terug te winnen uit afval en afvalwater. Het eigen vastgoed en maatschappelijk vastgoed als scholen en sportaccommodaties is voor 2040 energieneutraal.

Provincies, gemeenten en waterschappen dringen er bij het Rijk op aan knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen die de overgang naar duurzaamheid belemmeren. Zoals de aansluitplicht van woningen op aardgas en de verplichting om inpassingsplannen voor wind op te stellen. Maar ook het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik. En het aanscherpen van het Europese emissiehandelssysteem, waardoor CO2-uitstoot duurder wordt; een stimulans voor duurzame energie. Daarnaast vragen provincies, gemeenten en waterschappen aan het nieuwe kabinet om samen te werken aan een Nationaal programma Energietransitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.