Ads Top

Voorlopig geen opsporing en winning schaliegas, onderzoek nodig

De komende vijf jaar is commerciële opsporing en winning van schaliegas niet toegestaan in Nederland. Aan het eind van het jaar besluit het Kabinet of schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld blijft. Minister Kamp vindt dat er risico's zijn voor grondwatervoorraden en drinkwaterwinning en dat hier dat hier eerst meer onderzoek naar moet komen.

Het onderzoek moet belangrijke kennisleemtes opvullen en onzekerheden wegnemen. Bijvoorbeeld de onduidelijkheid over de doorlaatbaarheid van de gesteentelagen direct boven de schalielagen en de bovenste gesteentelagen waaruit men water kan winnen. Ook is er onzekerheid over de gevolgen van het vrijkomen van boor- of frackvloeistoffen in de ondergrond bij een put die niet degelijk is. Er is volgens de minister meer kennis nodig om het risico op mogelijke effecten op de grondwaterkwaliteit nauwkeurig in te schatten. Als schaliegas een optie blijft wordt vanaf 2016een onderzoeksprogramma opgezet om beter inzicht te krijgen op deze onzekerheden. Eventuele onderzoeksboringen naar schaliegas vinden dan eventueel vanaf 2018 in opdracht van de overheid plaats. Er wordt geen aparte structuurvisie Schaliegas meer opgesteld.

Vewin vindt het verstandig dat opsporing en winning van schaliegas voorlopig niet wordt toegestaan en dat de risico's voor de volksgezondheid worden onderzocht voor het grondwater en de drinkwatervoorziening. Schaliegaswinning vormt volgens Vewin een risico voor de kwaliteit van het grondwater waar drinkwater uit bereid wordt. Vewin vindt dat het voorzorgprincipe van toepassing moet zijn. Daarom wil de drinkwatersector dat schaliegaswinning in ieder geval uitgesloten wordt in álle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn en niet alleen in grondwaterbeschermingsgebieden tot 1 km diepte. Ook moeten er in de andere gebieden voldoende garanties zijn om te voorkomen dat grondwater wordt verontreinigd. De waterbedrijven willen daarom een wettelijke adviesrol bij mijnbouwwetvergunningen en verplichte monitoring van het diepe grondwater bij boringen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.