Ads Top

RUG-onderzoekers presenteren resultaat pilot Kennisplatform Windenergie

De hinder die omwonenden ervaren van windturbines hangt niet alleen af van de daadwerkelijke geluidsproductie, maar ook van verschillende psychologische factoren, bijvoorbeeld de mate waarin omwonenden inspraak hebben en serieus worden genomen. Het is daarom belangrijk om belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij het plannen van een windturbine(park). Dat kan leiden tot een beter besluitvormingsproces, omdat er rekening wordt gehouden met verschillende meningen en zorgen over windenergie-ontwikkelingen. Dat inzicht volgt uit een pilot van het Kennisplatform Windenergie waaraan RUG-onderzoekers dr. Goda Perlaviciute en prof.dr. Linda Steg hebben meegewerkt. Het resultaat van de pilot wordt aangeboden aan de Tweede kamer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De onderzoekers van de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen werkten in de pilot samen met Aarten Wind Solutions, Energie Onderzoek Centrum Nederland, GGD-GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De pilot had tot doel wetenschappelijke kennis over de mogelijke (gezondheids-)effecten van het geluid door windturbines in kaart te brengen. Samen met de partners werd een dialoog gestart met vertegenwoordigers van relevante belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven, overheid en onderzoek- en onderwijsinstellingen, om te garanderen dat de weergave van de beschikbare kennis breed gedragen werd. Perlaviciute en Steg richtten zich daarbij vooral op het verzamelen van kennis over de mogelijke hinder door de windmolens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.