Ads Top

Resultaat Alliander licht gestegen

Het resultaat na belastingen van netbeheerder Alliander stijgt van 156 miljoen in de eerste helft van 2014 naar 161 miljoen in dezelfde periode dit jaar. In beide periodes werd het resultaat sterk beïnvloed door belangrijke incidentele baten. Daarnaast was er sprake van verdere daling van de gereguleerde tarieven. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die het bedrijf vandaag presenteert. Verder stond het eerste halfjaar van 2015 in het teken van de voorbereidingen voor de ruilverkaveling van energienetwerken met Enexis.

Het resultaat na belastingen bedraagt 161 miljoen, tegenover 156 miljoen in de eerste helft van 2014 en werd in beide periodes sterk beïnvloed door incidentele baten. In 2014 betrof dit vooral de boekwinst op de verkoop van aandelen in N.V. KEMA en in 2015 betrof het met name de bate voortkomend uit de afwikkeling van een financieel instrument gerelateerd aan cross border lease contracten. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten bleef nagenoeg gelijk met 116 miljoen (2014: 114 miljoen). De netto omzet daalt naar 777 miljoen in het eerste halfjaar van 2015 van 786 miljoen in dezelfde periode in 2014. Dit is het gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven.

De totale kosten exclusief bijzondere incidentele posten en kosten voor precariobelasting zijn stabiel en bedragen 611 miljoen in de eerste helft van 2015 (2014: 612 miljoen). Alliander blijft naar eigen zeggen werken aan het verhogen van effectiviteit en efficiency en streeft naar het verlagen van de kosten.

De kosten voor precario - de gemeentelijke belasting die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven toenemen: in de eerste helft van 2015 bedroegen de kosten al 46 miljoen (tegenover 6 miljoen in de eerste helft van 2014). Deze kosten worden doorberekend in de tarieven. Dat betekent op jaarbasis een bedrag van ongeveer 30 euro per klant.

De totale uitgaven voor de netwerken dalen met 16 miljoen, vooral door een daling in opdrachten van klanten. De vervangingsinvesteringen bleven licht achter ten opzichte van 2014. Daartegenover stegen de uitgaven voor onderhoud in de netten in de eerste helft van 2015. De investeringen in ICT zijn met Euro 10 miljoen gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. Deze investeringen hadden met name betrekking op een aantal grote projecten, onder andere gerelateerd aan de grootschalige aanbieding van slimme meters.

De aandeelhouders van Alliander gingen op 1 juli akkoord met de ruilverkaveling van regionale energienetwerken van Alliander en Enexis. De ruil betreft netwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en netwerken van Alliander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet).
De koop van de netwerken in Friesland en de Noordoostpolder van Enexis zal Alliander naar verwachting Euro 375 miljoen kosten, terwijl de verkoop van de netwerken in de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) Alliander naar verwachting 740 miljoen zal opleveren. De verkooptransactie van de netwerken van Endinet zal voor Alliander in 2016 een boekwinst opleveren.

Door elektriciteits- en gasnetten in de genoemde gebieden in de hand van één netbeheerder te brengen, ontstaat er een situatie die duidelijk is voor klanten en een efficiëntere werkwijze mogelijk maakt. De uit te ruilen netwerken sluiten bovendien uitstekend aan bij de bestaande distributienetwerken van beide partijen.

De uitvalduur elektriciteit blijft gelijk ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 en bedraagt 9,6 minuten in het eerste halfjaar van 2015. In Velsen-Noord raakte in januari een gasleiding beschadigd door werkzaamheden. Ongeveer 1150 huishoudens zaten hierdoor tot 6 dagen zonder gas.
In mei 2015 maakten Vitens en Liander bekend dat ze de komende tijd in Apeldoorn zo'n 46 kilometer water- en gasleiding gaan vervangen. Door tegelijk met de vervanging van de waterleiding ook de gasleidingen te vervangen, worden de gevolgen voor de klant zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden starten na de zomer en duren tot en met 2017.

De klanttevredenheid bij particuliere klanten van Liander bedraagt 93 procent en daalde daarmee licht ten opzichte van dezelfde periode in 2014 (95 procent). In het zakelijke segment bedraagt de klanttevredenheid 87 procent, gelijk aan dezelfde periode in 2014.

Liander is in april 2015 gestart met het grootschalig aanbieden van slimme meters. In de eerste helft van 2015 zijn 115.000 meters geïnstalleerd bij klanten. Voor het uitlezen van slimme meters gebruikt Liander een mobiel communicatienetwerk dat samen met Stedin wordt beheerd. Het netwerk wordt daarnaast gebruikt voor communicatie met andere (toekomstige) installaties in de energienetten. Inmiddels bestrijkt het netwerk het gehele verzorgingsgebied van Liander.

Het aantal klanten dat zelf duurzame elektriciteit opwekt - voornamelijk met zonnepanelen - blijft stijgen: van ruim 63.000 in het eerste halfjaar van 2014 naar ruim 88.000 in het eerste halfjaar van 2015.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.