Ads Top

Op weg naar een klimaatneutrale toekomst

De gemeente en Platform COOL hebben de afgelopen maanden samen met organisaties, ondernemers en bewoners een route uitgezet naar een klimaatneutrale toekomst. In workshops en verdiepingssessies met o.a. bewoners, regiogemeenten, lokale partners in de industrie, woningbouwcorporatie en de interne gemeentelijke organisatie is onderzocht hoe we samen kunnen werken om de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen. Maastricht gaat deze omschakeling samen met de stad vormgeven en steeds meer mensen aan deze opgave verbinden.

Nu is de volgende fase aangebroken. Er liggen een aantal concrete projectvoorstellen die naar goedkeuring van de budgetten door de Raad uitgevoerd worden. Na de zomer leggen we afspraken vast in het Maastrichts Energie akkoord over de inzet van partijen voor een klimaatneutrale toekomst. Daarvoor lopen nu de onderhandelingen.

Wethouder Gerdo van Grootheest: “De tijd van top-down keuzes maken is echt voorbij. Energietransitie is een gezamenlijke opgave, die we alleen kunnen realiseren door krachten te bundelen. We nemen samen onze verantwoordelijkheid voor de omslag naar duurzame energie. Samen met de stad gaan we voor milieuwinst en nieuwe economie. We zijn op het moment aangekomen dat we zichtbare stappen gaan zetten.”

Voor bewoners komt er onder andere een Energieloket, een duurzame voorbeeldwoning en Energiecoaches voor advies aan huis. Voor bedrijven/industrie een energiecoördinator ter ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen. De gemeente gaat gericht initiatieven ondersteunen en neemt een coördinerende rol op zich.

Het Maastrichts Energie Akkoord is dynamisch. Grote en kleine partners gaan de komende jaren tekenen. Gemeente Maastricht is een van de partijen en neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid en voorbeeldrol en sluit op een aantal thema’s een akkoord. Enkele voorbeelden zijn e-car sharing voor het zakelijk verkeer; op termijn alleen nog maar elektrisch busvervoer en het verduurzamen van vastgoed  en openbare LED-verlichting.

De basis voor deze aanpak ligt bij Platform COOL waarin meer dan 20 organisaties actief zijn zoals ENCI, Mosa,Sappi, woningcorporaties, de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en burgerinitiatieven. Samen met de gemeente heeft het platform onderzocht in welke sectoren de grootste kansen liggen voor de omslag naar duurzame energie en de besparing van fossiele energie. Uit dit onderzoek zijn de volgende actielijnen naar voren gekomen: Wonen (gebouwde omgeving) – Industrie – Mobiliteit – Gebiedsontwikkeling en de gemeente Maastricht zelf. Op termijn kan deze aanpak verbreed worden naar andere sectoren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.