Ads Top

Kaders voor milieuonderzoek windmolens Korendijk

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland hebben het Advies reikwijdte en detailniveau voor windlocatie Spui in gemeente Korendijk vastgesteld. Dit is het definitieve kader voor het uit te voeren milieuonderzoek (MER) voor het Provinciaal inpassingsplan en alle benodigde vergunningen en ontheffingen voor het realiseren van windenergie.

Naar aanleiding van de inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. heeft de provincie het milieuonderzoek uitgebreid. Er wordt meer aandacht besteed aan de locatieafweging en hinder door geluid en slagschaduw. Parallel aan het milieuonderzoek is de provincie gestart met participatie-gesprekken met belanghebbenden in een klankbordgroep en met bewoners.

De opzet van het milieuonderzoek - de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau - heeft ter inzage gelegen van 8 januari tot en met 4 februari 2015. De provincie ontving in totaal 58 zienswijzen, waarvan 1 door 617 (van 318 verschillende adressen) en 1 door 39 volwassenen is medeondertekend, en 6 reacties van andere overheden.

De inspraakreacties en het advies van de Commissie hebben geleid tot aanpassingen van het milieuonderzoek (MER). Zo zal er in het MER meer aandacht zijn voor de vergelijking en onderbouwing van mogelijke locaties.”

De door de gemeente Korendijk en insprekers aangedragen alternatieve locaties binnen de gemeentegrens van Korendijk worden in de locatievergelijking meegenomen. De beoordelingscriteria van locaties worden uitgebreider beschreven. Doel van het milieuonderzoek is toetsen of windenergie op de voorgenomen locatie aan het Spui realiseerbaar is. Deze vergelijking van mogelijke locaties resulteert in één of meerdere voorkeurslocatie(s) waar de windenergieopgave gerealiseerd kan worden.

Het milieuonderzoek beschrijft de te verwachten milieueffecten en hinder. Aspecten die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden, zoals geluid en slagschaduw, worden uitgebreid getoetst en beschreven. Het milieuonderzoek bevat straks ook inrichtingsalternatieven voor de voorkeurslocatie(s): opstelling van en aantal windturbines op basis van realistische windturbines. Per alternatief worden de te verwachten milieueffecten en hinder onderzocht en beschreven. Het project Swaneblake wordt als een mogelijk scenario beschouwd bij de uitwerking van de inrichtingsalternatieven op locatie Spui.

Veel inspraakreacties op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau gaan over onderwerpen die strikt genomen geen betrekking hebben op de reikwijdte en het detailniveau van het milieuonderzoek. Ze gaan bijvoorbeeld in op de voorgeschiedenis van de locatie, nut en noodzaak van windenergie, vermeende schade en financiële haalbaarheid en de aanlegfase. Gelet op de complexe voorgeschiedenis rond de beoogde locatie is in de Nota van Beantwoording uitgebreid op deze onderwerpen ingegaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.