Ads Top

Belangrijkste energie-infrastructuur in Noord Brabant voor middellange termijn geselecteerd

De provincie Noord-Brabant heeft een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) opgesteld. Daarin zijn zeven energie-infrastructuurprojecten geselecteerd met de hoogste maatschappelijke prioriteit.

Het PMIEK is bedoeld voor inzicht en prioritering op de middellange termijn en het is niet bedoeld om de actuele knelpunten rond het elektriciteitsnet op te lossen. Daarvoor zijn acties geformuleerd in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Het eerste PMIEK van Brabant richt zich vooral op elektriciteit, vanwege de zeer schaarse ruimte op het elektriciteitsnetwerk. De provincie werkt samen met de Brabantse gemeenten, waterschappen en de netbeheerders aan de infrastructuurprojecten die nodig zijn voor de energietransitie. Eerder dit jaar zijn per regio alle relevante maatschappelijke ontwikkelingen en projecten in kaart gebracht die leiden tot een andere of grotere energievraag.

Brainport in Eindhoven zet in op een uitbreiding en verduurzaming van bedrijventerreinen en een schaalsprong voor de woningbouw met 60.000 tot 65.000 woningen erbij tot 2040. Ook zet MRE grootschalig in op de opwekking van duurzame energie. Al deze ontwikkelingen in combinatie met het belang van Brainport voor heel Nederland maakt dat investeringen in energie-infrastructuur in deze regio de hoogste prioriteit hebben. Daarom is het project voor de energie-infrastructuur in de Brainportregio naast het Brabantse PMIEK ook voorgedragen voor het nationale MIEK.

In de regio West-Brabant reiken de ambities in Breda en omgeving omtrent woningbouw verder dan waarmee tot nu toe rekening werd gehouden. Verder is er een groeiende behoefte aan laadinfrastructuur en is er de verduurzaming van bedrijven. Dit alles zorgt voor een groeiend beslag op de bestaande elektriciteitsstations, die daardoor met prioriteit uitgebreid moeten worden.

Tennet bouwt inmiddels al een nieuw hoogspanningsstation De Spinder. De verwachting is dat het gebied rond Tilburg sneller dan verwacht aan zijn limiet zit. Dat heeft te maken met de snelle elektrificatie van industrie en mobiliteit én de extra ambitie van de gemeente op het gebied van woningbouw, waaronder 10.000 extra woningen en forse toename voor logistieke laadinfra. Uitbreiding van de Tilburgse elektriciteitsstations is hierdoor van belang.

In de regio Oss-’s-Hertogenbosch vraagt niet alleen de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, maar ook de toekomstige opwek van windenergie in de Duurzame Polder om uitbreiding van de netcapaciteit. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke uitbreidingen nodig zijn, hiervoor is nader onderzoek door de netbeheerder nodig. Daarom is dit als verkenningsproject in het PMIEK opgenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.