Ads Top

TenneT en Stichting het Limburgs Landschap werken samen aan een duurzaam Limburgs landschap

Op 3 oktober tekenden Stichting het Limburgs Landschap en TenneT een contract over de natuur rondom verschillende hoogspanningsverbindingen in Limburg. In het contract wordt vastgelegd hoe het beheer en onderhoud van zo’n 31 hectare natuurgebieden onder hoogspanningsverbindingen van

TenneT komende jaren wordt geregeld. De goede samenwerking tussen beide partijen wordt met het contract nog eens extra onderstreept.

TenneT is de landelijk netbeheerder van alle hoogspanningsverbindingen van 110 kV en hoger. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. 

Stichting het Limburgs Landschap zet zich in voor behoud en beheer van natuurterreinen in Limburg die belangrijk zijn, in zowel natuurwetenschappelijk als landschappelijk opzicht. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het in stand houden en beheren van diverse beschermde monumenten die ze in eigendom heeft. Het streven van Het Limburgs Landschap is om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden, inclusief de daarbij behorende monumenten.

Diverse hoogspanningsverbindingen van TenneT lopen over de terreinen van Het Limburgs Landschap. De bomen in deze gebieden groeien richting de stroom vervoerende geleiders en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Om de hoogwaardige natuur en waardevolle bossen te combineren met de hoogspanningsverbindingen, voert TenneT  een jaarlijkse schouw uit om aan te merken welke bomen onderhoud vergen. Het daadwerkelijke onderhoud wordt vervolgens door Stichting Limburgs Landschap gedaan.

Projectmanager binnen TenneT is Erik Salari, hij is enthousiast over de samenwerking. “Dankzij goede afspraken met Stichting het Limburgs Landschap voert zij dit onderhoud al jaren naar tevredenheid uit, met het oog op de natuur en de natuurwaarde van de begroeiing. Het Limburgs Landschap bepaalt zelf of bomen gesnoeid of gekapt worden, zolang maar aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.” In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact voor de natuur kan worden gedaan. De jaarlijkse schouw blijft de verantwoordelijkheid van TenneT.

Daarnaast gaan TenneT en Stichting het Limburgs Landschap samen kijken naar de terreinen onder de hoogspanningsverbinding. De uitdaging is om deze percelen om te vormen naar gebieden met duurzaam laagblijvende beplanting. Met bijvoorbeeld heide of vegetatie die door begrazing laag blijft, komt de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet meer in het geding. “Het omvormen moet wel passen in de omgeving, dus hoe dit precies vorm krijgt is afhankelijk van de locatie. Grondeigenaren hebben de natuurkennis en kennis van lokale biodiversiteit in pacht, zij moeten het initiatief nemen tot eventuele omvormingen”, aldus Salari.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.