Ads Top

'Energierekening volgend jaar 70 euro hoger'

De Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt harder dan verwacht. Eind vorig jaar stond nog in een nota van het kabinet dat de ODE in 2018 voor een gemiddeld huishouden 93 euro per jaar zou bedragen. Dit bedrag stijgt nu waarschijnlijk toch naar 108 euro per jaar, blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp. Daarnaast staat er een extra verhoging van de energiebelasting op de planning, wat leidt tot nog eens 20 euro extra kosten per jaar. Wijzigingen in energietarieven buiten beschouwing gelaten, zorgt dit ervoor dat de gemiddelde energierekening volgend jaar met bijna zeven tientjes omhooggaat. Dat meldt energievergelijker Pricewise. “De verwachte stijging in de zorgpremies is al weken een gevoelig discussiepunt in alle media. Maar dat we volgend jaar zeventig euro extra moeten neertellen op onze energierekening, wordt bijna niet belicht,” aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.

De ODE is een belastingopslag die de overheid in 2013 heeft ingevoerd om investeringen in duurzame energie te subsidiëren en daardoor de hernieuwbare energiedoelen uit het Energieakkoord te kunnen realiseren. Het bedrag dat nodig is voor deze investeringen ligt elk jaar hoger, waardoor ook de ODE omhooggaat. Volgend jaar moet er ruim 1 miljard euro opgehaald worden. In een nota uit 2016 werden de verwachte ODE-tarieven tot en met 2023 opgesteld, maar de tarieven voor 2018 vallen nu toch hoger uit. Dat blijkt althans uit een wetsvoorstel van minister Kamp. Daar is wel een verklaring voor. De ODE-tarieven worden elk jaar vastgesteld op basis van de actuele gebruikscijfers van het CBS. Nu blijkt dat het gas- en elektriciteitsverbruik is gedaald ten opzichte van de eerdere inschatting. Daardoor moeten de tarieven iets hoger worden vastgesteld, zodat alsnog die opbrengst van ruim een miljard wordt gerealiseerd. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas, gaat hierdoor op jaarbasis in 2018 niet zoals verwacht 92,57 euro betalen, maar 107,63 euro. Dat is bijna vijftig euro meer dan een huishouden in 2017 betaalt aan ODE.

Niet alleen de ODE stijgt flink, ook de energiebelasting zal in 2018 en 2019 hoger liggen. Er is namelijk een tijdelijke stijging van de energiebelasting nodig om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen. Het gaat dan om 200 miljoen euro die nodig is voor energiebesparing bij woningcorporaties, met als doel dat ook huurders hun energierekening omlaag kunnen krijgen. Om dit te realiseren is er op korte termijn meer geld nodig, wat in dit geval wordt opgehaald door de energiebelasting in 2018 en 2019 te verhogen. Het is de bedoeling dat de energiebelasting in 2020 weer wordt verlaagd. De precieze stijging is terug te vinden in de ramingstoelichtingen bij het Belastingplan 2018 en in de tabel op Pricewise.nl.

Bij elkaar opgeteld betaalt een gemiddeld huishouden hierdoor in 2018 maar liefst 1.014,91 euro aan belastingen over het energieverbruik, exclusief de verbruiks- en netwerkkosten voor elektriciteit en gas zelf. De overheid komt huishoudens nog wel tegemoet met een belastingvermindering die geldt per elektriciteitsaansluiting. In 2017 was deze 373,33 euro per jaar. In 2018 blijft dit bedrag vooralsnog ongewijzigd. Hiermee komt het totaal aan energiebelastingen en ODE per huishouden in 2017 op 574,05 euro en in 2018 op 641,58 euro. “De belasting beslaat ongeveer dertig procent van de totale energierekening, en dat deel wordt op deze manier alleen maar groter,” vertelt Hans de Kok. “Huishoudens betalen hiermee een groot gedeelte van de kosten van de energietransitie, terwijl ze al relatief zwaar belast worden,” voegt De Kok toe.

Bedrijven die erg veel energie verbruiken, betalen namelijk juist een verlaagd gestaffeld tarief aan ODE en energiebelasting. In sommige categorieën is dat tarief zelfs lager dan werd verwacht in 2016. Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt weinig voor verduurzaming van de energievoorziening. Het ontvangt zelfs driekwart van de subsidies. In een debat over de lastenverdeling gaf de minister aan dat “de energieprijs voor bedrijven in Nederland de afgelopen jaren is gedaald, zeker ten opzichte van andere Europese landen. Dat is goed voor de concurrentiepositie,” zegt Kamp.

Hans de Kok betwijfelt of dit een eerlijke verdeling is. “De verdeling van de kosten voor de energietransitie is een politieke keuze. Nu geldt dat de ODE voor vijftig procent door huishoudens wordt betaald, en voor vijftig procent door bedrijven. Bedrijven betalen dus naar verhouding minder mee aan de ODE vergeleken met de hoeveelheid energie die ze verbruiken. En dat terwijl de energierekening voor huishoudens steeds hoger wordt. Overigens geldt voor de energiebelasting hetzelfde; ook deze belasting is degressief, wat inhoudt dat grootverbruikers relatief gezien minder betalen. Het motto ‘de verbruiker betaalt’ gaat hier dus niet helemaal op.”

Hoe de stijging van de ODE de komende jaren gaat verlopen, is nog niet te zeggen. In de nota van minister Kamp uit 2016 staan de ODE-tarieven vermeld die nodig zijn tot en met 2023. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh stroom zou 219,62 euro aan ODE moeten betalen in 2023. “Gezien het recente voorstel tot verdere verhoging van de energiebelasting en de ODE, zijn aanpassingen voor volgende jaren niet uit te sluiten,” vertelt Hans de Kok. “In ieder geval zien we dat er in de afgelopen jaren een flinke stijging is geweest in zowel de ODE als de energiebelasting. Sinds de introductie van de ODE is deze voor een gemiddeld huishouden gestegen van 8,83 euro per jaar in 2013 naar een verwacht bedrag van 107,63 euro in 2018. De energiebelasting op stroom en gas stijgt in diezelfde periode van 831,33 euro naar 907,28 euro per jaar, exclusief de heffingskorting. Die stijgende trend zal zich waarschijnlijk wel voortzetten de komende jaren.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.