Ads Top

Ondernemers: blij met doorbraak energieakkoord

De ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over het energieakkoord voor duurzame groei. VNO-NCW en MKB-Nederland zien het akkoord als een grote impuls voor de noodzakelijke verduurzaming van de Nederlandse economie. Juist nu de economie in een moeilijke periode zit, is het belangrijk om in verduurzaming te investeren. Het is een doorbraak dat bedrijfsleven, milieuorganisatie, vakbonden met het kabinet tot dit hoofdlijnenakkoord zijn gekomen.
Investeringen in hernieuwbare energie, onder meer via de bouw van windmolens op zee en land en duurzame energietechnologieën, geven ondernemingen de gelegenheid tot het ontwikkelen van innovatieve producten en draagt bij aan het schoner maken van de energievoorziening. Dat laatste wordt ook bereikt door het sluiten van verouderde kolencentrales.
De bouw- en installatiesector is zeer gediend met de grootscheepse plannen om energiebesparing in huizen en kantoren te realiseren, onder meer via een revolverend fonds. Dit moet een steun in de rug zijn voor deze sectoren en voor de werkgelegenheid.
Verder is er nu overeenstemming over de wijze waarop het Europese systeem van emissiehandel structureel versterkt moet worden. Ook legt het akkoord de ambitie vast dat Nederland in 2020 in de top 10 van de Clean Tech Ranking staat, daarbij aansluitend bij het topsectorenbeleid.
De ondernemingsorganisaties zijn van oordeel dat dit akkoord een verantwoorde balans bevat tussen ambities voor verduurzaming en de kosten daarvan voor bedrijven en burgers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.