Ads Top

Aandeel hernieuwbare energie in totale verbruik van 2012 bedroeg 4,4%

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van 2012 in Nederland was 4,4%. In 2011 lag het aandeel op 4,3%. Het aandeel hernieuwbare energie groeit in de periode 2003 tot en met 2009 met 0,4 procentpunt per jaar. Daarna daalt het groeitempo naar gemiddeld 0,1 procentpunt per jaar. De sterke groei in de periode tot en met 2009 hangt samen met een aantrekkelijke subsidieregeling voor hernieuwbare elektriciteit en met de introductie van de verplichting tot het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer.
Hernieuwbare energie wordt verbruikt in de vorm van elektriciteit, warmte en biobrandstoffen voor vervoer. Elektriciteit is nog steeds de belangrijkste vorm en was in 2012 goed voor ongeveer 45% van het verbruik van hernieuwbare energie. In 2012 was hernieuwbare warmte goed voor 40% van het verbruik van hernieuwbare energie. Het verbruik steeg van 36,7 PJ in 2011 naar 38,3 PJ in 2012. De groei zat vooral bij warmte uit afvalverbranding en bodemenergie.
Bijna 75% van alle hernieuwbare energie komt uit biomassa. Het gaat hierbij onder andere om het produceren van elektriciteit en warmte in afvalverbrandingsinstallaties, het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales en het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer. In 2012 nam de energieproductie uit afvalverbrandingsinstallaties toe. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam daarentegen af. Windenergie levert een kleine 20% van de hernieuwbare energie. Overige bronnen van hernieuwbare energie zijn zonnestraling, waterkracht, bodemenergie en buitenluchtwarmte. De gezamenlijke bijdrage van deze bronnen is ongeveer 8%.
In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009 is vastgelegd dat 14% van het bruto energetisch eindverbruik van energie in 2020 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. Deze richtlijn is een gezamenlijk besluit van de regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement. Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om te streven naar 16% in 2020. In het nationaal Energieakkoord op hoofdlijnen is deze doelstelling van 16% opgeschoven naar 2023

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.