Ads Top

Windpark Fryslân en provincie tekenen intentieverklaring

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben deze week een intentieverklaring opgesteld met de initiatiefnemers van Windpark Fryslân (WPF), die in de tweede helft van oktober getekend zal worden. De komende maanden onderzoeken de provincie en WPF hoe de deelneming precies vorm gegeven kan worden. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen die ter instemming aan Provinciale Staten is voorgelegd.

Met de intentieverklaring stuurt de provincie Fryslân aan op een minderheidsbelang in het Windpark Fryslân, dat gebouwd zal worden in het noordelijke deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Met haar deelname in Windpark Fryslân wil de provincie invulling geven aan haar ambitie voor duurzame dorpen in de hele provincie.

Deelname van de provincie in het windpark past in het streven om te komen tot 16% duurzame energieopwekking in Fryslân in 2020. In het coalitieakkoord 2015-2019 is daarvoor een bedrag van maximaal 127 euro miljoen gereserveerd. Met haar deelname in het windpark wil de provincie het rendement inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Ook wil de provincie initiatieven steunen in dorpen en streken langs de IJsselmeerkust met name op het gebied van toerisme en die de lokale werkgelegenheid bevorderen.

De provincie en WPF willen burgerparticipatie mogelijk maken. Komende maanden onderzoeken de partijen hoe individuele burgers en lokale gemeenschappen kunnen deelnemen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door uitgifte van certificaten van aandelen of obligaties en door storting van een deel van het rendement van de investering in een Omgevingsfonds.

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines in een clustervorm en krijgt een vermogen van naar verwachting 316 MW. Het windpark zal eind 2020 de eerste stroom leveren. Na realisatie zal het windpark opengesteld worden voor de recreatieve vaart en de visserij

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.