Ads Top

Grootschalige uitbreiding warmtenet Tilburg

Tilburg kent al vanaf begin jaren 80 een stadsverwarmingsnet. Naast Tilburg zijn ook de gemeenten Breda, Oosterhout, Dongen, Drimmelen en Geertruiden¬berg en diverse bedrijven aangesloten op dit warmtenet. De warmte voor dit net is afkomstig van de Amercentrale, die uiterlijk in 2024 sluit. De komende jaren zijn er gasleidingen in Tilburg toe aan vervanging en ook landelijk wordt gesproken over het uit¬faseren van alle aardgas in de gebouwde omgeving. Dit is voor Ennatuurlijk, de exploitant van het warmtenet, netwerk-beheerder Enexis en de gemeente Tilburg aanleiding voor het maken van afspraken over een toekomstige duurzamere warmtevoorziening voor Tilburg. Deze afspraken hebben de partijen op 29 september vastgelegd in de 'Green Deal Warmtevoorziening Tilburg'. De ambitie is om 16.000 extra huishoudens aan te sluiten op alternatieve warmtevoorzieningen. Daarvoor starten binnenkort proefprojecten.

Tilburg streeft ernaar om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Uiterlijk dat jaar moet de warmtevoorziening in de stad dus volledig draaien op duurzame bronnen. Dit heeft consequenties voor zowel de bestaande als nieuw aan te leggen energie-infrastructuur. Om samen te zoeken naar nieuwe of uitbreiding van bestaande warmte¬projecten, zijn samenwerkingen nodig die de ontwikkeling en exploitatie van warmte¬projecten stimuleren en belemmeringen voor consumenten wegnemen. Uitgangspunt daarbij is de reductie van CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. "Deze Green Deal draagt nadrukkelijk bij aan onze doelstelling voor een klimaatneutraal Tilburg. Samen met Enexis en Ennatuurlijk zoeken we naar duurzame en stabiele alternatieve warmtebronnen voor het warmtenet en mogelijkheden om de overgang van aardgas naar alternatieve warmte¬voorzieningen mogelijk te maken", aldus de Tilburgse klimaatwethouder Berend de Vries: "Onze ambitie is om in 2030 minimaal 16.000 huishoudens extra en vooral ook naar tevredenheid aangesloten te hebben op alternatieve warmtevoorzieningen."

Een groot deel van de gasleidingen in Tilburg van Enexis is aan vervanging toe. Deze vervangingen worden de komende decennia geleidelijk uitgevoerd, waarbij gasleidingen met de laagste kwaliteit in de planning prioriteit krijgen. Het gaat om een investering voor een periode van 30 tot 40 jaar. Daarom is het zinvol om te kijken of de vervangingsopgave van Enexis benut kan worden om de warmtevoorziening te verduurzamen. Jan Peters, directeur Assetmanagement van Enexis: "Enexis wil de energietransitie bevorderen, op weg naar CO2 neutrale energievoorziening. Als we toch moeten vervangen, dan willen we graag kijken of er duurzamere alternatieven zijn. We kijken naar all electric oplossingen, maar er zullen vaak ook hybride varianten nodig zijn. In Tilburg ligt een warmtenet dat voor delen van de stad een duurzamer alternatief kan zijn. Met deze Green Deal geven we het startsein om samen met de gemeente Tilburg en Ennatuurlijk te starten om hier invulling aan te gaan geven. Enexis wil samen met Ennatuurlijk en de gemeente Tilburg met proefprojecten gaan leren wat er mogelijk en onmogelijk is op grotere schaal en voor langere termijn. We moeten aan de slag gaan."

Het Amernetwerk kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Tilburg. Ennatuurlijk werkt aan mogelijkheden om de exploitatie van een verduurzaamd (Amer)netwerk ook in de toekomst te garanderen. Zij streeft daarbij naar een reductie van de CO2 uitstoot van het warmtenet, waarbij het de ambitie is om op termijn een uitstoot van nul te realiseren. Erik Stronk, algemeen directeur van Ennatuurlijk: "Warmte neemt een steeds belangrijkere plaats in als duurzamer alternatief voor aardgas in woningen. We zien hier in Tilburg veel mogelijkheden om het warmtenet verder uit te breiden en daarmee CO2 uitstoot te reduceren. Samen met belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en de gemeente Tilburg hebben we in kaart gebracht dat zo'n 16.000 zogenaamde 'woningequivalenten' in aanmerking komen voor de overgang van aardgas naar warmte. Deze grootschalige overgang van aardgas naar warmte is nog niet eerder zo gedaan, maar technisch is het mogelijk. We hopen dat andere partijen zoals woningcorporaties zich ook gaan aansluiten bij deze Green Deal en mee gaan helpen aan de overgang van aardgas naar warmte in Tilburg."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.