Ads Top

Gelderse windvisie kan rekenen op steun

windturbine; bron provincie GelderlandIn Provinciale Staten tekent zich een meerderheid af voor de plannen die het college van Gedeputeerde Staten in de Windvisie heeft neergelegd.

Het doel van de visie is om in 2020, volgens afspraken met het Rijk, 230,5 MW met windenergie op te wekken. Daarvoor zijn gebieden aangewezen die volgens het college het meest kansrijk zijn. Een aantal fracties schaart zich met pijn in het hart achter het voorstel omdat het nu eenmaal een bestuurlijke afspraak en dus realiteit is. Zij blijven van mening dat er teveel naar wind wordt gekeken en niet naar andere alternatieven. Op 12 november wordt het definitieve oordeel in de Statenvergadering uitgesproken.

In de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) werd op 15 oktober uitvoerig gediscussieerd over de voor- en nadelen van windenergie. Windturbines werden vergeleken met ‘openbare verbrandingsovens van gemeenschapsgeld’. Zij zouden echte innovatie blokkeren. Ook de impact op het landschap, de overlast voor omwonenden en veiligheid hield de Statenleden bezig. Maar dat er gezocht moet worden naar vormen van hernieuwbare energie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen is voor iedereen een gegeven.

Een apart punt van aandacht vormde de locatie de Bijvanck bij Angerlo. Aan het college werd gevraagd hieraan een aparte status te verlenen omdat er al een inpassingsplan in de maak is. Ook waren er zorgen bij de Statenleden over lokaties in de visie die inmiddels zijn vervallen vanwege besluiten van gemeenteraden of bezwaren van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Wageningen is zo’n locatie. Daaraan gekoppeld wordt de vraag of het provinciale doel in 2020 wel gehaald kan worden. Belangrijk voor veel fracties is het draagvlak bij gemeenteraden voor het bouwen van windturbines.

Gedeputeerde Annemieke Traag zal voor de vergadering van Provinciale Staten van 12 november een vervolgvoorstel opstellen. Het college gaat dan nader in op de Bijvanck en andere vragen die door de fracties zijn opgeworpen zoals een gedragscode. Zij benadrukte dat in de tweede helft van 2015 de voortgang op de meest belangrijke locaties wordt geëvalueerd. Dat moet duidelijkheid geven over de haalbaarheid van de provinciale doelstelling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.