Ads Top

Federatieplan wind vraagt om andere samenwerking

Met het plan “Windenergie in Flevoland” van de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) wordt een belangrijke voorzet gegeven voor opschaling en sanering. De FWF is er in geslaagd om draagvlak te creëren, maar het plan voldoet niet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Dat is de conclusie die de provincie Flevoland en de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde trekken op basis het rapport van de wegingscommissie die zich over de plannen heeft gebogen. De overheden onderschrijven de bevindingen van de wegingscommissie en volgen het advies om de samenwerking met de FWF als enige aanspreekpunt op een andere wijze voort te zetten op.

De belangrijkste constatering van de wegingscommissie is dat het Federatieplan en de daarin geformuleerde planalternatieven niet voldoen aan de randvoorwaarden die zijn gesteld in het Programma van Eisen (PvE). Het plan biedt daarom onvoldoende inhoudelijke basis voor een planMER en het Regioplan en daarmee ook niet voor de vervolgstap die is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. In het landelijk gebied is er wel voldoende draagvlak voor het beoogde proces van opschalen en saneren gecreëerd. De leden van de vijf windverenigingen hebben in meerderheid ja gezegd tegen het Federatieplan. Gelet op dit resultaat en op het tempo wat moet worden gemaakt om in 2020 windparken draaiend te hebben, willen de gezamenlijke overheden de samenwerking met de FWF voortzetten. Echter wel op een aangepaste wijze dan eerder afgesproken. De aanpak die wordt voorgestaan ondervangt de tekortkomingen uit het voorliggende plan en werkt toe naar planvorming en realisatie van het eerste concrete windprojecten.

De FWF staat in de volgende fase voor nieuwe uitdagingen. FWF wordt gevraagd een facilitair bedrijf op te richten. Ook moet de financiële participatie door burgers en bedrijven uit de kernen vormgegeven worden. Het facilitair bedrijf dient op 1 januari 2015 operationeel te zijn. Voor windparken van meer dan 100MW ligt de coördinatie voor de besluitvorming bij het rijk. Dit betekent dat de verschillende besluiten (bestemmingsplannen, vergunningen, etc) die voor dergelijke projecten nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg worden genomen, waarbij het rijk het geheel coördineert. De provincie en gemeenten intensiveren de samenwerking met het rijk ten aanzien van de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling. FWF, provincie en gemeenten onderzoeken in dat verband welke locaties als eerste in aanmerking komen voor opschaling en sanering. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.