Ads Top

Gemeenteraad Amsterdam stemt in met zoekgebieden voor windenergie

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft de zoekgebieden voor windenergie vastgesteld. Een meerderheid van de raad stemde voor de plannen om binnen de gemeentegrenzen ongeveer 17 extra windmolens te plaatsen. De plannen maken, samen met de ambitie om voor 400 MW aan zonnepanelen op grote daken te plaatsen, deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES). Hiermee geeft Amsterdam invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het landelijk Klimaatakkoord.

Het college neemt haar verantwoordelijkheid om de klimaatdoelstellingen te halen, maar voelt ook de verantwoordelijkheid om de zorgen die mensen hebben over de komst van windturbines zoveel mogelijk weg te nemen. Nog voordat initiatiefnemers die windmolens willen plaatsen zich kunnen melden, vindt er daarom voor de nieuwe zoekgebieden een ‘reflectiefase’ plaats. De gemeente wijkt hiermee af van het RES-proces om meer tijd te nemen om in de zoekgebieden het gesprek aan te gaan. In de reflectiefase wordt een afwegingskader vormgegeven samen met bewoners, stadsdelen, buurgemeenten en andere belanghebbenden. Dit kader moet onder meer uitspraken doen over criteria ten aanzien van gezondheid, natuur en ruimtelijke voorkeuren. Onderdeel van het afwegingskader is een ‘Health Impact Assessment’, waarmee mogelijke gezondheidseffecten door windturbines zo goed mogelijk in beeld worden gebracht. De gemeenteraad moet het afwegingskader vaststellen. Pas na deze fase wordt binnen de verschillende zoekgebieden nader onderzoek gedaan naar specifieke locaties voor windturbines.

Na de reflectiefase kunnen initiatiefnemers van windenergieprojecten zich bij de gemeente melden. De gemeente legt vervolgens met de initiatiefnemer afspraken vast over de samenwerking. Verplichte afspraken voor alle initiatiefnemers zijn het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en het opstellen van een participatieplan met de omgeving. In het participatieplan moeten initiatiefnemers ook opnemen op welke manier zij sessies met bewoners gaan organiseren en hoe de informatie zo laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden. Zowel de afspraken tussen initiatiefnemer en de gemeente als het participatieplan moeten door het college van B en W worden goedgekeurd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.