Ads Top

TNO, ECN en EAE bundelen krachten voor energieonderzoek van morgen

TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE) starten een unieke samenwerking om de grote energievraagstukken voor de toekomst te gaan beantwoorden. In het nieuw op te richten “Open Innovation Centre” bundelen zij hun krachten om met interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland en Europa een grote stap vooruit te brengen. Het Open Innovation Centre zorgt ervoor dat vraagstukken rondom energietransitie op integrale manier worden benaderd; technologisch, systeemgericht, implementatie, economie en duurzaamheid. Deze systeemaanpak geeft een inhoudelijke push aan onderwijs, onderzoek, overheid en het bedrijfsleven.

Doel van het Open Innovation Centre is om de energietransitie van Nederland en Europa te faciliteren en versnellen door gecombineerde inzet van zeer diverse kennisterreinen en onderzoeksmethoden. Het centrum verbindt haar leden in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van onderwerpen gerelateerd aan de energietransitie met een focus op verduurzaming en systeemintegratie. Voorbeelden van deze onderwerpen relateren aan onder andere energietransities in industriële complexen en in de gebouwde omgeving, bio-based economy, en de Noordzee-regio.

Aanleiding voor het Open Innovation Centre is de toenemende complexiteit die de noodzakelijke veranderingen in het energiesysteem met zich meebrengt op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en wereldwijd niveau. Deze toenemende complexiteit legt een grote druk op het vermogen van zowel de overheden als de industrie om te anticiperen op technologische ontwikkelingen, innovaties, veranderingen in maatschappij, in de markt en in beleidskaders. De effecten van strategische-, beleids- en investeringsbeslissingen worden steeds moeilijker te overzien en te voorspellen. Het Open Innovation Centre adresseert in haar programma in brede zin de relevante strategische uitdagingen waar overheden en het bedrijfsleven mee te maken hebben tijdens de transitie. Door het energiesysteem in zijn geheel te beschouwen en kennis uit diverse disciplines, methoden en analysetools (zoals databases en energiemodellen) te combineren en verder te ontwikkelen, willen de EAE, TNO en ECN hierin een wezenlijk nieuwe aanpak volgen. In het centrum wordt een zeer interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap bijeengebracht in een mix van toegepast en wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt onder andere door een diverse groep promovendi die vanuit verschillende disciplines worden begeleid. De programmering en invulling van het onderzoek wordt in nauwe samenspraak met de participerende energiesector en andere relevante stakeholders opgezet; dat is een ander uniek element van het “open innovatiemodel”. Ook staat het initiatief nadrukkelijk open voor samenwerking met andere kennispartijen. Het Open Innovation Centre is daarmee hét centrum voor kennis en toepassing van energiesysteemanalyse en vraagstukken rondom energietransitie.

Onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst vereist samenwerking over disciplines en kennisinstellingen heen en betrokkenheid van alle publieke, private en maatschappelijke partners in de energieketen. Toponderzoek wordt in het Open Innovation Centre gekoppeld aan concrete cases vanuit het bedrijfsleven. Energy Academy Europe is een topinstituut in aanbouw op het gebied van energietransitie en brengt onderwijs, onderzoek en innovatie samen. Dit samenwerkingsverband biedt toegang tot een groot aantal onderzoekers in onderzoeksgroepen binnen Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen met verschillende expertises (economie, technologie, wiskunde, chemie, rechten, sociale wetenschappen, ruimtelijke wetenschappen) die gezamenlijk aan oplossingen werken die moeten bijdragen aan de overgang naar een duurzame productie en consumptie van energie. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame energie in Nederland, en ontwikkelt zowel nieuwe technologieën als beleidsadvies voor de overheid. TNO levert kennis en technologie aan bedrijven en overheden om de maatschappelijke uitdaging van de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie aan te gaan. Beide partijen treden op als een onafhankelijke en multidisciplinaire onderzoeks- en adviespartner voor zowel de overheid als de industrie. De combinatie van de expertise uit de verschillende disciplines die via EAE beschikbaar zijn binnen de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen en de samenwerking met onderzoekers van ECN en TNO maakt een integrale aanpak mogelijk. Door deze samenwerking ontstaat het juiste netwerk om de uitdagingen binnen de energietransitie inhoudelijk en integraal te lijf te gaan.

Het Open Innovation Center wordt gehuisvest bij Rijksuniversiteit Groningen, in het nog nieuw te openen gebouw van Energy Academy Europe. Groningen profileert zich hiermee verder als hotspot voor onderzoek, onderwijs en innovatie voor het aanjagen van de energietransitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.