Ads Top

GS Noord Holland leggen startnotitie InpassingsPlan Westfrisia voor

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de startnotitie Provinciaal InpassingsPlan (PIP) vastgesteld die geldt voor het Windpark Westfrisia. De notitie wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Indien PS de notitie vaststelt begint de procedure om te komen tot een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Westfrisia. In het PIP zal aangeven worden aan welke inpassingseisen (bijvoorbeeld geluidseisen, hoogte/ruimtebeslag, ecologie) het te bouwen windpark moet voldoen.

In de startnotitie PIP die GS aan PS ter besluitvorming voorleggen, wordt aangegeven wat de procedure is om te komen tot een PIP, wat de uitgangspunten zijn en wat de planning is. Tegelijkertijd met de startnotitie wordt voorgesteld om de coördinatieregeling toe te passen. Dat wil zeggen dat de voor uitvoering benodigde (ontwerp)vergunningen tegelijk met het (ontwerp) PIP ter inzage gelegd zal worden. De planning is dat het ontwerp PIP begin 2016 klaar is.

De raad van de gemeente Medemblik heeft wegens gebrek aan draagvlak in de gemeente het verzoek om mee te werken aan de realisatie van Windpark Westfrisia afgewezen. PS zijn daarom op grond
van de Elektriciteitswet verplicht om het inpassingsverzoek in behandeling te nemen en een PIP op te stellen voor dit windpark.


De aanvraag voor windpark Westfrisia is van voor de wijziging in het provinciale beleid Wind op Land in 2012. Het valt onder de overgangsregeling en daarom zijn de regels van het herstructureringsbeleid hier niet van toepassing. Dit betekent onder andere dat er geen lijn van zes windturbines nodig is en dat de afstand van windturbines tot gevoelige objecten zoals woningen, geen 600 meter hoeft te zijn. De geplande turbines van windpark Westfrisia liggen op ca. 500 meter afstand tot woningen.

Hoewel de overgangsregeling waaronder het windpark Westfrisia valt, geen sanering vereist, heeft de aanvrager aangegeven dat hij drie solitaire windturbines aan de Droge Wijmerweg en de Poelweg in
Medemblik wil afbreken. De planning is dat deze windturbines worden gesaneerd binnen 1 jaar nadat het nieuwe park in bedrijf is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.