Ads Top

Noord-Holland op schema met Wind op Land

De provincie Noord-Holland moet nog circa 76 megawatt ‘Wind op Land’ leveren om de rijksopgave van 685,5 megawatt te realiseren. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Herstructurering Wind op Land die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en naar Provinciale Staten is gestuurd.

Per oktober 2015 staat de teller op 359 megawatt opgesteld vermogen. Ten opzichte van de situatie in mei 2015 is dit een toename van 5 megawatt. Deze toename heeft plaatsgevonden dankzij autonome ontwikkelingen zoals de vervanging van bestaande windturbines. Samen met het Windpark Wieringermeer (250 megawatt) geeft dit een totaal van 609 megawatt, waarmee de resterende opgave momenteel ca. 76 MW is. Dit is inclusief 12,5 MW voor windpark Westfrisia. Daarbij is een aantal in voorbereiding zijnde windturbines nog niet meegenomen.

Tot op heden zijn er 10 principe-aanvragen voor een windpark ingediend. Voor het Noordzeekanaalgebied is een aantal (kansrijke) aanvragen ingediend. De verwachting is dan ook dat het grootste deel van de opgave daar gerealiseerd kan worden. Welke initiatieven daadwerkelijk gerealiseerd worden is niet zeker. De feitelijke realisatie in windpark Wieringermeer kan bijvoorbeeld hoger of lager uitkomen dan de nu gestelde 250 MW netto. Ook de uitkomsten van de toets op het Luchthavenindelingbesluit (LIB) en het nog niet kunnen voldoen aan de saneringseis kunnen impact hebben op de haalbaarheid van sommige initiatieven. Begin juli is een onderzoek gestart dat inzichtelijk maakt wat de invloed is van het nieuwe LIB op het plaatsen van windturbines in de herstructureringsgebieden Noordzeekanaalgebied, IJmuiden en op de locatie Haarlemmermeer Zuid. De analyses worden in samenhang uitgevoerd en geven inzicht of de taakstelling kan worden gehaald. De uitkomsten van deze onderzoeken worden in november verwcht. 

De provincie Noord-Holland vindt een zorgvuldig en transparant proces voor Wind op Land belangrijk. Zodra er kansrijke principe-aanvragen voor windparken gedaan worden, organiseert de  provincie in samenwerking met de betreffende gemeente en initiatiefnemer een gebiedsatelier met omwonenden/belangenorganisaties. Voor de locaties Waardpolder en Spuisluis heeft een gebiedsatelier plaatsgevonden. Het atelier voor meerdere lijnopstellingen in Westpoort vindt plaats op 18 november 2015.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.