Ads Top

VEH: bewonersparticipatie essentieel voor elke windmolen bij woningen

Als de bouw van een of meerdere windmolens in de buurt van woningen wordt gepland, is toetsing van het draagvlak onder omwonenden essentieel. Het resultaat van deze toetsing moet zwaar meewegen in de besluitvorming. Als de bouw van windmolens in de nabijheid van woningen onvermijdelijk is, dan wil Vereniging Eigen Huis dat omwonenden zelf profijt kunnen hebben van de opgewekte stroom en de mogelijkheid krijgen om in een windmolen te participeren.
Het onlangs gesloten Nationaal Energieakkoord voorziet in de bouw van een groot aantal windmolens. Vereniging Eigen Huis stelt als voorwaarde hiervoor dat windmolens zo min mogelijk hinder aan omwonenden toebrengen. De vereniging pleit er daarom voor om molens zo veel mogelijk op zee of in perifere gebieden te bouwen. Is bouw in bewoond gebied onvermijdelijk, dan vindt Vereniging Eigen Huis dat alleen acceptabel als de compensatie voor waardeverlies van de eigen woning, participatie in de opgewekte stroom en profijt voor de omwonenden in de exploitatie zijn opgenomen. In het Nationaal Energieakkoord is alleen in een participatieplan voorzien bij grotere windparken die meer dan 15 MW opwekken. Dit komt overeen met de gecombineerde capaciteit van ongeveer 5 windmolens.
Vereniging Eigen Huis streeft er naar dat eigenwoningbezitters voor hun energievoorziening minder afhankelijk worden van de grote energiebedrijven. Dit kan door zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook door te participeren in een windmolen en mee te delen in de revenuen van een windmolen. Vereniging Eigen Huis biedt in samenwerking met De WindCentrale deze laatste mogelijkheid vanaf vandaag met het initiatief 'Stukje Windmolen'. Participeren in een windmolen is een laagdrempelig alternatief om in eigen stroom te voorzien. Met 'Stukje Windmolen' wil Vereniging Eigen Huis ervaring opdoen met participatie en profijt voor huishoudens. De vereniging gebruikt de ervaringen in haar streven naar een betere positie van consumenten bij de bouw en exploitatie van windmolens in de gebouwde omgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.