Ads Top

'Gespoten PUR vloerisolatie kan veilig worden toegepast'

Nuon heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNO opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de luchtkwaliteit van woningen waar PUR vloerisolatie is aangebracht. Dit naar aanleiding van zorgen die zijn ontstaan bij bewoners van woningen met PUR vloerisolatie. Nuon neemt de zorgen uiterst serieus en heeft daarom opdracht gegeven voor onderzoek. Nuon is tevreden met de uitkomsten van het TNO onderzoek, waarmee zorgen bij bewoners van woningen met PUR vloerisolatie kunnen worden weggenomen. Nuon zal de bestaande klachten zorgvuldig afhandelen.
Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op 14 woningen van bewoners die klachten aan Nuon hebben gemeld. In deze woningen zijn door TNO metingen verricht. Aangezien deze metingen pas na het melden van klachten konden worden uitgevoerd, hadden de meetresultaten betrekking op de situatie weken tot maanden na het aanbrengen van PUR vloerisolatie. Op basis van dit onderzoek bleek dat aanvullende gegevens nodig waren over concentraties die tijdens of net na het aanbrengen van de PUR vloerisolatie in de woning kunnen optreden. In een aanvullend onderzoek werd de luchtkwaliteit in 3 woningen met verschillende variaties in omstandigheden bepaald tijdens en tot 6 dagen na het aanbrengen van PUR vloerisolatie.
De conclusie van TNO is dat de onderzoeken die door TNO zijn uitgevoerd geen ondersteuning geven aan een mogelijk verband tussen het aanbrengen van PUR vloerisolatie en eventuele gezondheidsklachten.

De resultaten van de TNO onderzoeken zijn als volgt samen te vatten:
1. Van alle mogelijk uit PUR afkomstige stoffen die in de lucht in de woonkamers zijn gemeten en waarvoor geen verdenking van mogelijke overgevoeligheidsreacties zijn, is het niet te verwachten dat deze gezondheidsrisico's opleveren. De gemeten concentraties van deze stoffen blijven in alle gevallen onder gezondheidskundige limietwaarden.
2. Van sommige van de gemeten stoffen die mogelijk uit PUR afkomstig zijn, de isocyanaten, is het onder bepaalde condities mogelijk dat iemand gesensibiliseerd raakt, of dat iemand die al overgevoelig is voor isocyanaten klachten ondervindt. Personen die reeds overgevoelig zijn voor isocyanaten, zouden kunnen reageren met overgevoeligheidsreacties op de gemeten concentraties. Dit betreft echter een zeer klein percentage van de bevolking. De kans wordt als klein ingeschat dat personen gesensibiliseerd kunnen raken bij de gemeten concentraties.
3. Op basis van de huidige kennis wordt geconcludeerd dat de kans op gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan stoffen afkomstig vanuit de PUR vloerisolatie klein is, mits het aanbrengen van PUR vloerisolatie volledig in lijn is uitgevoerd volgens de bestaande eisen en gestelde instructies.

Verschillende situaties en toepassingen van PUR vloerisolatie zijn hiermee onderzocht. Het is voor klanten, de onderneming en haar stakeholders van groot belang dat dit onderzoek zorgvuldig en nauwkeurig is uitgevoerd. Het hele traject van onderzoeken heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was verwacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.