Ads Top

Noord Nederland proeftuin voor energie-ontwikkeling

De Energy Valley-regio is de ideale regio om nieuwe technieken op het gebied van energie tot wasdom te brengen en te vermarkten. Dat is één van de zaken die aan bod komen in het advies "Transitie in versnelling, versnelling in transitie", dat is aangeboden aan de Sociaal Economische Raad ten behoeve van de totstandkoming van het Nationaal Energieakkoord. Energy Valley stelt voor acceleration labs in te richten die opereren op het kruispunt van wetenschap, toegepast onderzoek en bedrijfsleven. Deze acceleration labs zorgen voor versnelling van innovatie en implementatie en moeten worden ingericht op de thema's gastechnologie, offshore wind en systeemintegratie.
Noord-Nederland staat bekend als de energieregio van Nederland, met een stevige positie op het gebied van (groen)gas, de ontwikkeling van de Eemshaven, Harlingen en Den Helder als hotspots op het gebied van offshore windenergie, en de uitrol van de LNG-infrastructuur voor scheepvaart en wegtransport.
Op het gebied van vraag en aanbod, winning, opslag en transport van gas neemt Noord-Nederland een unieke positie in. Gas is daarnaast erg belangrijk in de transitie van een conventionele naar een duurzame energievoorziening. Gascentrales zijn, door hun grote flexibiliteit, bij uitstek geschikt voor het opvangen van pieken en dalen in de elektriciteitsvoorziening via zon en wind.
Energy Valley pleit voor een betere werking van het Emissie Handel Systeem (ETS), waarbij schone brandstof voorrang krijgt boven kolen. Het huidige ETS werkt de stook van kolen juist in de hand. Energy Valley wil een CO2-heffing of bodemprijs, bij voorkeur samen met ons omringende landen. De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven moet daarbij geborgd blijven.
Wind op zee verdient een programmatische aanpak. De doelstellingen op middellange termijn moeten omhoog naar 6000 MW en op de lange termijn naar 20 a 25.000 Megawatt. Energy Valley pleit voor grootschalige parken, een efficiënt concessiebeleid en geconcentreerde ontsluiting via de in het noorden gelegen havens: Eemshaven, Harlingen en Den Helder. Om het benodigde kapitaal aan te trekken adviseert Energy Valley om Energie Beheer Nederland (EBN) een rol te geven als participant in duurzame energieprojecten, waaronder Offshore Wind. Dat geeft rust in de markt, verlaagt kapitaalkosten en geeft de overheid een rol in de ontwikkeling.
Vanwege enorme problematiek om duurzame energie in te voegen in de netten en de groeiende connectie tussen gas en elektriciteit, adviseert Energy Valley om Gasunie en TenneT opdracht te geven om samen met de regionale netwerkbeheerders een strategische visie te ontwikkelen op de integratie van duurzaam opgewekte elektriciteit en gascentrales. Energy Valley pleit verder voor de oprichting van een Energienetbank, naar het model van de Waterschapsbank.
Energy Valley biedt namens het bedrijvencluster, de Energy Academy Europe, de onderzoeksinstellingen en de regionale overheden het aanbod om de implementatie van het Nationaal Energieakkoord te faciliteren en te implementeren. Op die manier dragen we vanuit de noordelijke regio bij aan de realisatie van de duurzame energie-economie in Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.