Ads Top

Aandeelhouders Alliander hebben jaarrekening vastgesteld

De aandeelhouders van Alliander hebben de jaarrekening 2015 en het dividend over 2015 vastgesteld. Dat gebeurde op de jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders, die vandaag in Arnhem werd gehouden. Daarnaast zijn mevrouw A. Jorritsma-Lebbink en de heer G.L.M. Hamers benoemd en mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer herbenoemd in de Raad van Commissarissen.

Alliander behaalt over 2015 een resultaat na belastingen van € 235 miljoen, ten opzichte van € 323 miljoen in 2014. Deze daling is voornamelijk het gevolg van lagere bijzondere baten  en een stijging van de kosten, onder meer voor precario. Het eigen vermogen bedraagt € 3,7 miljard, de solvabiliteit is 55,7 procent. Het dividend 2015 is vastgesteld op € 85 miljoen.

De aandeelhouders spraken hun waardering uit voor de vrijwillige afbouw van de leden van de Raad van Bestuur van hun beloning naar WNT1-niveau. De Raad van Commissarissen zegde tevens toe zich maximaal in te spannen voor een sectorbrede code voor de beloning van bestuurders van energienetwerkbedrijven."De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait", aldus CEO Peter Molengraaf. “En voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. We krijgen zelfs te maken met klanten die hun aansluiting op ons net zullen opzeggen en grotendeels zelfvoorzienend worden. Aan Alliander de taak om dit mogelijk te maken. Dat doen we door de klant te helpen met zijn energiekeuzes, door te investeren in nieuwe open energienetten en door de netten te digitaliseren. En daarbij is excellent netbeheer de basis, dat staat buiten kijf.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.