Ads Top

Illegale olielozingen scheepvaart op Noordzee vooral ‘s nachts

Een deel van de scheepvaart loost 's nachts illegaal oliehoudende afvalstoffen op de Noordzee om ontdekking door de autoriteiten te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek van misdaadeconoom Ben Vollaard van Tilburg University in opdracht van het lectoraat Milieucriminaliteit van de Politieacademie. De illegale lozingen vormen een groot milieuprobleem. Het onderzoek toont aan dat het verhogen van de pakkans gedurende de nacht effectief zou kunnen zijn. Het onderzoek maakt deel uit van een bredere studie van het lectoraat Milieucriminaliteit van de Politieacademie naar milieucriminaliteit gerelateerd aan bunker- en afvalolie die in mei zal verschijnen.
's Nachts wordt twee keer zo veel geloosd als overdag. De lozingen nemen sterk toe na zonsondergang. Dit constateert Vollaard op basis van een analyse van gedetailleerde gegevens van bewegingen van patrouillerende Kustwachtvliegtuigen en door deze vliegtuigen waargenomen vlekken voor het Nederlandse deel van de Noordzee over de periode van 1992-2011.
Tot nu toe bestonden slechts vermoedens dat schepen met opzet 's nachts illegaal lozen. Het onderzoek bevestigt deze vermoedens. De pakkans tijdens de nachtelijke uren was tot nog toe vrijwel nihil, omdat luchtwaarnemers in patrouillerende Kustwachtvliegtuigen 's nachts niet kunnen zien of een geconstateerde vlek minerale olie betreft of een andere substantie. Zonder deze visuele inspectie is een veroordeling van de vervuiler niet mogelijk.
Alle schepen produceren oliehoudende reststoffen aan boord. Het gaat om een onbruikbaar restant van bunkerolie ('sludge'), vervuild water dat zich onderin het schip verzamelt ('bilge water'), en waswater van het schoonmaken van de ladingruimten van olietankers ('slop'). Lozen op zee is goedkoper dan afgifte in de haven of verbranden in een installatie aan boord.
Olielozing op de Noordzee is verboden. Om hierop toe te zien voeren vliegtuigen van de Kustwacht bijna dagelijks patrouilles uit. Het aantal lozingen is de afgelopen twintig jaar duidelijk gedaald, maar het onderzoek laat zien dat de neiging tot 's nachts lozen blijft bestaan. Ook blijft de olievervuiling een milieuprobleem. Zo is nog altijd een derde tot de helft van op Noordzeestranden gevonden dode zeekoeten met olie besmeurd. De zeekoet is een veelvoorkomende zeevogel die gevoelig is voor olie en vormt daarom een breed gebruikte indicator van het probleem. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de continue stroom olielozingen in zeevaartroutes niet alleen zeevogels maar ook het zee- en bodemleven negatief beïnvloedt.
De bevindingen van het onderzoek zijn niet alleen relevant voor de Nederlandse autoriteiten: de olielozingen zijn een wereldwijd probleem en ook elders kan 's nachts vrijwel ongestraft worden geloosd. De effectiviteit van de handhaving kan worden vergroot door de inzet van een uitwerpboei die een monster neemt van de geloosde olie ('oil sampling buoy'). Deze boei kan door een Kustwachtvliegtuig in een waargenomen vlek worden uitgeworpen en is later op te pikken door een vaartuig of een helicopter. Op deze wijze is ook in de nachtelijke uren te verifiëren of een waargenomen vlek minerale olie betreft. De uitwerpboei waar de Kustwacht nu de beschikking over heeft, blijkt in de praktijk niet te voldoen en behoeft vervanging. Verschillende landen, waaronder Zweden, hebben uitgebreid ervaring opgedaan met een goedkoper en effectievere uitwerpboei.
Alvorens de Nederlandse autoriteiten investeringen doen in een nieuw type oil sampling buoy - en de organisatie er om heen voor het oppikken en analyseren ervan - is het nuttig eerst een beter beeld te krijgen van de juridische hardheid van dit bewijs. Vervolgens is het zinvol om, gegeven de voortdurende afname in illegale olielozingen zowel overdag als 's nachts, de kosten van deze beleidswijziging af te wegen tegen de baten in de vorm van een extra snelle daling in het aantal
nachtelijke lozingen. Als duidelijk is dat dit gat in de handhaving effectief en tegen redelijke kosten is te dichten, is het interessant om het huidige aandeel van de surveillance 's nachts van 30 procent te verhogen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.