Ads Top

Belang zonne-energie voor Nederlandse economie neemt aanzienlijk toe

Het belang van zonne-energie voor de Nederlandse economie zal de komende decennia aanzienlijk toenemen. In 2020 stijgt het aantal voltijdsbanen in de Nederlandse zonne-energiesector tot circa 10.000 en in 2050 tot ongeveer 40.000. Eind 2012 bedroeg dat aantal circa 1.500. Ook het geïnstalleerd vermogen aan zonnestroom zal exponentieel groeien tot minstens 4.000 MW (megawatt) in 2020. Het plaatsingspotentieel voor de lange termijn bedraagt 100.000 MW. Ter vergelijking: een gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland heeft een vermogen van circa 900 MW. Eind 2012 stond in Nederland 260 MW aan zonnestroom geïnstalleerd, een verdubbeling ten opzichte van eind 2011.
Dit blijkt uit onlangs in Den Haag gepresenteerde, uitvoerige verkenningen van een groep Nederlandse bedrijven en organisaties, verenigd in het Nationaal Actieplan Zonnestroom, onder leiding van energiekennisbedrijf DNV KEMA (in alfabetische volgorde: Alliander, DNV KEMA, ECN, Fudura - onderdeel van Enexis - Mastervolt, Sun Projects, VDH Solar en Wepro).
De forse groei van zonnestroom is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen en het in toenemende mate wegvallen van barrières voor consumenten om zelf zonnestroom op te wekken. Zo is begin 2013 voor naar schatting 60% van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven, waaronder zelfstandigen, het keerpunt bereikt dat het - zonder subsidie - financieel voordeliger is om elektriciteit op te wekken met eigen zonnepanelen dan elektriciteit van een leverancier te betrekken. Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder de subsidie die sinds juli 2012 beschikbaar is.
De sterke toename van zonne-energie in Nederland past bij de trend dat elektriciteit steeds meer decentraal wordt opgewekt, bijvoorbeeld door tuinders of buurtbewoners. Zowel particuliere als zakelijke consumenten zullen de komende jaren in toenemende mate profiteren van goedkope zonne-energie. De verwachting is dat zij steeds meer zelf investeren in zonne-energie door gezamenlijk initiatieven te ontplooien en te delen in lokaal opgewekte zonnestroom. Dit zal zonne-energie op den duur toegankelijk maken voor alle gebruikersgroepen.
Voor grootschalig gebruik van zonne-energie is het belangrijk dat huurders dezelfde mogelijkheden krijgen om zonne-energie te gebruiken krijgen als woningeigenaren. Daarnaast is het vanwege de sterke groei van zonne-energie van belang om de kwaliteit van zonnestroominstallaties scherp in het oog te blijven houden. Het meest effectieve middel hiertoe is een ketenbenadering waarbij niet alleen acht wordt geslagen op de zonnepanelen zelf en bijbehorende apparatuur zoals omvormers, maar ook op de fabrikant, de leverancier, de installatie en het onderhoud.
Het Nationaal Actieplan Zonnestroom zet zich sinds 2011 in om maatschappelijke barrières voor zonne-energie weg te nemen. Hierbij wordt onder meer gestreefd naar goede, objectieve en volledige informatievoorziening naar consumenten; het borgen van de kwaliteit van zonne-energie systemen; de ontwikkeling van lokale zonne-energieprojecten; en een stabiele ontwikkeling van de zonne-energiemarkt.

Ga naar http://www.dnvkema.com/nl/Images/Nationaal%20Actieplan%20Zonnestroom%202012%20-%20DNV%20KEMA.pdf voor het Nationaal Actieplan Zonnestroom en naar http://www.dnvkema.com/nl/Images/Visiedocument%20Nationaal%20Actieplan%20Zonnestroom_Maart2013.pdf voor het Visiedocument Nationaal Actieplan Zonnestroom.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.