Ads Top

Voorwaarden kernenergie vastgesteld door Provinciale Staten van Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland stemmen in met de eisen die gesteld moeten worden aan de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Het gaat om waarborgen van de veiligheid, geen koeltorens, geen bovengrondse leidingen (traject Borsele – Bergen op Zoom), behoud van de Sloerand en zorgvuldige informatievoorziening.

Ook hebben Provinciale Staten het college opdracht gegeven om de nog nader uit te werken voorwaarden uit dit voorwaardenpakket verder uit te werken in concrete voorwaarden, projecten of acties. Provinciale Staten onderstrepen de voorwaarde dat er geen bovengrondse leidingen moeten komen en vullen daarbij aan dat een alternatief kabeltracé met een bovengrondse kruising van de Oosterschelde en/of aansluitend een bovengronds kabeltracé over Tholen of Schouwen-Duiveland niet geaccepteerd wordt.

De voorwaarden zijn onderdeel van een pakket van voorwaarden die de Provincie Zeeland stelt en kansen die ze ziet als het Rijk beslist om in Zeeland nieuwe kerncentrales te gaan bouwen en de huidige kerncentrale in Borssele langer open te houden.

Dat pakket is opgesteld in een consultatietraject met Zeeuwse inwoners bedrijven, maatschappelijke organisaties, Zeeuwse medeoverheden, waterschap Scheldestromen. Doel van het pakket voorwaarden is dat bij de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales en het langer openhouden van de huidige kerncentrale in Borssele de lasten en lusten voor (de inwoners van) Zeeland in evenwicht blijven. Ook wil de Provincie de kansen die het met zich meebrengt optimaal benutten en extra investeringen kunnen doen in Zeeland.

Voor, tijdens en na de bouw van nieuwe kerncentrales is het van groot belang dat de leefbaarheid in de regio wordt behouden. Er zijn veel vragen over de impact op de directe omgeving en de hele regio. Daarom is het noodzakelijk om tijdens al deze fasen de impact op het lokale en regionale woon, werk- en leefklimaat minimaal te behouden. Daarom moet bij de voorbereiding van de plannen een impactmeting worden uitgevoerd. Deze impactmeting moet inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van de komst van twee nieuwe kerncentrales en het langer openhouden van de huidige kerncentrale voor het leef-, werk- en woonklimaat van Zeeland. De bereikbaarheid van voorzieningen, een toegankelijke infrastructuur en goede uitvalswegen moeten geborgd zijn tijdens en na de eventuele bouw.

Op basis van onderzoeken en de impactmeting meer duidelijkheid komen over de precieze gevolgen van de plannen voor Zeeland. Als dat in beeld gebracht is kan de Provincie de kansen en voorwaarden nog concreter maken. Deze nog nader uit te werken voorwaarden en kansen formuleert de Provincie in een opvolgend voorwaardenpakket. Over dat tweede pakket mogen de eerder betrokken partijen opnieuw hun mening geven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.