Ads Top

ACM ondersteunt duurzame windenergie op zee

ACM heeft regels opgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten mogen zijn van de beheerder van het toekomstige elektriciteitsnet op zee. Met dit net worden de windmolenparken op zee aangesloten op het land. De minister van Economische Zaken zal naar verwachting TenneT aanwijzen als beheerder van het net op zee. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om op het ‘ontwerp-methodebesluit’ te reageren.

Het kabinet wil 3500 MW aan extra windvermogen voor de kust laten bouwen. Dit draagt bij aan zijn beleid om in 2023 16 procent van de energie hernieuwbaar te laten zijn. Het ontwerpbesluit van ACM bevat regels voor de vergoeding van de kosten die gemoeid zijn met de aanleg en het beheer van het net op zee.

De toezichthouder geeft duidelijkheid en zekerheid aan de beheerder van het nog te bouwen net op zee. ACM kan eind 2016 een besluit nemen over de toegestane inkomsten van de netbeheerder. De inkomsten verkrijgt de netbeheerder naar verwachting uit een subsidie van de minister van Economische Zaken. Voor zover die subsidie niet toereikend is, worden de inkomsten verkregen via de transporttarieven van het landelijk hoogspanningsnet.

De samenleving is er bij gebaat dat de kosten van het net op zee efficiënt zijn. Alleen de noodzakelijke kosten (inclusief een redelijk rendement) worden vergoed. ACM prikkelt de netbeheerder om efficiënt te werken, waarbij de beheerder voldoende ruimte moet hebben om te investeren. ACM doet dit onder meer door een efficiëntietoets uit te voeren zodra het net in gebruik is genomen.

Voor de afschrijving van het net op zee heeft ACM gekozen voor een termijn van 20 jaar. Daarmee sluit zij aan bij de huidige plannen voor een net op zee die van dezelfde termijn uit gaan. Samen met de reguleringsperiode die op vijf jaar is gesteld, biedt de toezichthouder hiermee duidelijkheid en zekerheid aan de netbeheerder. Als er in de toekomst concrete plannen zijn om het net op zee langer dan 20 jaar te gebruiken, kan ACM de afschrijvingstermijn zo nodig verlengen bij een volgende reguleringsperiode.

Het ontwerpmethodebesluit ligt nu zes weken ter consultatie. Het definitieve besluit volgt in het najaar, wanneer ook de andere methodebesluiten voor de landelijke en regionale energienetbeheerders worden gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.