Ads Top

Modernisering greenports krijgt nieuwe impuls

De greenports leveren een belangrijke bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie. Om concurrerend te blijven is het van groot belang dat de productielocaties innoveren en verduurzamen en dat de ontsluiting van de greenports optimaal in orde is. Daarom blijft de provincie meebetalen aan gebiedsgerichte plannen die tot doel hebben de greenports te moderniseren. 9 interessante business cases zijn inmiddels gehonoreerd.
Op 28 februari 2014 sluit de aanvraagtermijn voor de tweede ronde van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland, die op 1 juli 2013 in het leven is geroepen. Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals gemeenten, stichtingen, belangenverenigingen en dergelijke kunnen een subsidie aanvragen. Met deze subsidie wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed voor planvorming of onderzoek voor modernisering van het teeltareaal en 90% van de kosten in het geval men een quickscan laat maken. Subsidiabele kosten zijn kosten van externe inhuur. Aan de subsidie zijn maxima verbonden van (€ 50.000) en de quickscan mag niet duurder zijn dan € 10.000.
Activiteiten waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie voor herstructurering, een ‘business case’ voor het gezamenlijk gebruik van duurzame voorzieningen, of het verkrijgen van juridisch advies bij modernisering. Per halfjaar is € 250.000 beschikbaar. Toedeling vindt plaats na rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van de in de regeling opgenomen criteria. De hoogst scorende projecten worden gehonoreerd.
De eerste tranche subsidieaanvragen, waarvoor kon worden aangevraagd tot 30 september 2013, is beoordeeld. Aan 9 aanvragers is subsidie verleend voor een bedrag van € 237.252.
2 aanvragen werden geweigerd vanwege het bereiken van het subsidieplafond. 2 aanvragen voldeden niet aan de criteria.
De gehonoreerde aanvragen betreffen onder meer het opstellen van business cases voor aardwarmtelevering aan tuinders, voor verduurzaming van een gietwatersysteem, het ontwerp van een modern kwekerijgebied, quickscans voor bevordering grondmobiliteit en voor tijdelijk stallen van grond. De activiteiten vinden onder andere plaats in de glastuinbouwgebieden in Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Westland en in het boom- en sierteeltgebied Boskoop. Juist in deze tijd van recessie merkt de provincie het nut van een kleine steun in de rug, die de planvormingssubsidie biedt.
De grote kansen voor de greenports liggen op het gebied van gedeelde nutsvoorzieningen (energie, hergebruik van water, CO2), meervoudig grondgebruik, optimalisering van samenwerking in de keten, de ontsluiting, vergroten van de beeldkwaliteit en functiemenging (bijvoorbeeld een combinatie met recreatie).
De provincie Zuid-Holland hecht groot belang aan sterke en duurzame greenports. Onder greenports wordt verstaan: glastuinbouw, bloementeelt, bollenteelt en de boomteelt. Behoud van teeltareaal en het stimuleren van innovatie vormen de pijlers van het provinciaal beleid voor de greenports.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.