Ads Top

Kansen voor biomassareststromen

In Greenport Betuwse Bloem liggen interessante kansen voor de valorisatie van verschillende biomassareststromen uit de tuinbouw. Wageningen UR Food & Biobased Research heeft hiervoor in opdracht van de Provincie Gelderland vijf specifieke valorisatie cases onderzocht op basis van een analyse van recente ontwikkelingen en beschikbare reststromen: champost, houtachtige biomassa uit de laan- en fruitbomenteelt, paprikareststromen, reststromen uit de chrysantenteelt en reststromen van de groenteveiling in Zaltbommel.
Wil men iedere reststroom daadwerkelijk waarde geven dan moeten specifieke scheidingstechnologieën ontwikkeld worden, en zijn slimme logistieke oplossingen van belang. De ontwikkeling van deze gecombineerde technologieën wordt financieel pas aantrekkelijk als kleine reststromen gebundeld kunnen worden en men in staat is de reststromen snel te verwerken nadat ze vrijkomen.
Voor een alternatieve verwerking van champost en omzetting naar producten met een toegevoegde waarde onderzoekt Wageningen UR Food & Biobased Research momenteel geschikte scheidingstechnologieën. Om champost in te kunnen zetten als bodemverbeteraar is verlaging van het fosfaatgehalte van groot belang. Componenten uit champost zijn na scheiding ook in te zetten als bouwgrondstof (gipsblokken, isolatieplaten) of producten met een hogere toegevoegde waarde, zoals mycelium en humine.
Voor houtachtige biomassa, die vrijkomt in de laan- en fruitbomenteelt, lijkt de meest voor de hand liggende valorisatieroute de productie van plaatmaterialen te zijn. In de regio komt voldoende houtachtige biomassa vrij om een productielijn te kunnen voeden. Op het moment zijn er plannen om een productiefaciliteit in Gelderland op te zetten.
Paprikareststromen kunnen worden gescheiden in sapstromen (met mogelijk interessante inhoudsstoffen) en vaste fracties, die bruikbaar zijn in vezelcomposieten of karton. Reststromen uit chrysanten zijn beperkt in omvang maar zeer geconcentreerd, waardoor materiaal met een potentieel hoog gehalte aan bioactieve componenten (zoals antioxidanten, geur-, kleur- en smaakstoffen) beschikbaar komt.
De reststromen van de groenteveiling Zaltbommel zijn zo divers, en variëren zo sterk in hoeveelheid en samenstelling, dat energieopwekking via vergisting de meest voor de hand liggende alternatieve valorisatieroute vormt.
De onderzochte valorisatieroutes geven een beeld van de mogelijkheden van verschillende reststromen, maar vormen nog geen volledig uitgewerkte business cases. Ondernemers in de regio zien wel kansen voor de innovaties, maar vanwege de huidige economische situatie in de sector is het moeilijk voor individuele bedrijven om te investeren. Zeker wanneer nog meer diepgaand onderzoek naar bijvoorbeeld betaalbare scheidingstechnologieën nodig is. Het vinden van financiële middelen is daarmee een belangrijke voorwaarde om de kansen die men ziet tot concrete acties te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.