Ads Top

Begeleiding bij opsporing lekkage oliegekoelde leiding Enexis

Enexis heeft een oliegekoelde leiding (50kV) waar al een aantal jaar een geruime hoeveelheid olie toegevoegd moet worden. Deze leiding is circa 5 kilometer lang en bevindt zich in de binnenstad van Maastricht. Een lekkage wordt vermoed, maar om de leiding met conventionele onderzoekstechnieken te onderzoeken, zou de klant minimaal 1 ton kwijt zijn om het lek op te sporen. Begin 2013 heeft Enexis aan Tauw het verzoek gedaan om als ingenieursbureau mee te denken, met de uitdrukkelijke vraag om buiten de kaders te denken.
In maart 2013 zijn Thijs Wessels en Jasper Schmeits hiervoor op gesprek geweest; Thijs in verband met zijn kennis over dergelijke leidingen en als lid van het marktteam Energie en als productmanager Kabels & Leidingen, en Jasper in verband met zijn kennis over innovatieve onderzoekstechnieken. Tijdens het overleg is gezamenlijk geconcludeerd om drie locaties te definiëren, waar de kans op lekkage het grootst is (namelijk bij zogenaamde verbindingsmoffen). In plaats van 5 kilometer leiding te onderzoeken, heeft op drie locaties een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden en is een grote kostenreductie gerealiseerd in de onderzoeksfase.
Het onderzoek op de locatie met het schakelstation heeft een olieverontreiniging aangetoond. Om te bepalen of deze olie afkomstig is uit de leiding, zijn een aantal monsters van toegepaste pure olie door de opdrachtgever ter beschikking gesteld en geanalyseerd. De chromatogrammen (soort DNA/vingerafdruk van de olie) van de aangetroffen olie in de grond en de oliemonsters (puur product) zijn vergeleken. Geconcludeerd is dat de aangetroffen olie naar alle waarschijnlijkheid uit de leiding afkomstig zou zijn.
In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen het aanvullend bodemonderzoek naar de mate en omvang van de bodemverontreiniging in dit stadium nog niet uit te voeren. De prioriteit is gegeven aan het opsporen van de lekkage en (indien mogelijk) te dichten. Onder begeleiding van de specialisten van Tauw (hoofdtoezichthouder Edwin van den Boogaard en adviseur Jasper Schmeits) en van Enexis, heeft de aannemer de graafwerkzaamheden uitgevoerd bij het schakelstation. Resultaat was dat het lek inderdaad bij een verbindingsmof is aangetroffen. Enexis heeft deze lek met succes gerepareerd.
Voor het gehele project is Willem Hulsen als projectleider verantwoordelijk. Hij geeft aan dat het succes van dit project te danken is aan een aantal factoren. Gedurende het project heeft de opdrachtgever zich erg coöperatief opgesteld door het aanleveren van de juiste informatie en inzetten van de juiste personen. Daarnaast heeft het projectteam van Tauw de focus gehouden op het probleem van de klant, een efficiënte en gefaseerde onderzoeksopzet, binnen de kaders van de geldende wetgeving.
Op dit moment worden in samenspraak met Enexis de voorbereidingen getroffen om de verontreiniging verder in kaart te brengen en de risico’s voor mens en milieu (verspreiding). Deze informatie zal gebruikt worden voor het overleg met het bevoegd gezag over het vervolgtraject.
De uitvoeringsfase kende een aantal uitdagingen. Werken bij een dergelijke 50kV-leiding (die onder spanning is gebleven) is onder strikte procedures uitgevoerd en de werkzaamheden in het kader van het milieu zijn hieraan ondergeschikt. Daarnaast was de doorlooptijd een grote uitdaging (periode vlak voor Kerst). Na opdracht is de reparatie in circa 3,5 weken voltooid, dit is inclusief het opstellen en het goedgekeurd krijgen van een plan van aanpak, afstemming met alle partijen en het plannen van capaciteit bij de verschillende betrokken partijen. Door goede onderlinge afstemming tussen de aannemer, Enexis en Tauw is dit zeer succesvol verlopen!

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.