Ads Top

Intensivering energiebeleid in commissie PS Zuid Holland


De commissie Ruimte en Leefomgeving (Provincie Zuid Holland) sprak op 5 februari 2014 over onder meer de intensivering van het energiebeleid en de bestemming van de Oostvlietpolder in Leiden en Veenderveld 2 in Kaag en Braassem.
In september 2013 is het Nationaal Energieakkoord tot stand gekomen. Dit akkoord moet ertoe leiden dat Nederland kan voldoen aan de energiedoelen voor 2020 die voortkomen uit een Europese verplichting. In de nota ‘Intensivering energiebeleid Zuid-Holland’ wordt aangegeven welke activiteiten de provincie de komende jaren in dit kader uitvoert.
De nota was al besproken tijdens de commissievergadering in januari. De PvdA en de Partij voor de Dieren gaven toen aan dat ze de nota te weinig ambitieus vonden. VVD en Partij voor de Vrijheid vinden juist dat de provincie vooral faciliterend moet zijn en de energietransitie aan de markt overgelaten moet worden.
Bij verschillende fracties was nog niet duidelijk wanneer en waaraan de extra middelen worden besteed. De PvdA gaf aan behoefte te hebben aan meer informatie. Haar voorstel de bespreking op te schorten naar 5 maart 2014, kreeg echter onvoldoende steun. Overigens hadden ook VVD en de fractie van ChristenUnie en SGP behoefte aan meer financiële informatie, maar deze partijen willen dit verder bespreken in de Statenvergadering van 26 februari 2014. Duidelijk is al wel dat de PVV tegen de nota zal stemmen.

Voldoende draagvlak voor Veenderveld 2

De meerderheid van de commissie Ruimte en Leefomgeving steunt de Ontwerpherziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte voor de Oostvlietpolder en Veenderveld 2. De ontwerpherziening was het gevolg van een eerder besluit van Provinciale Staten in juni 2013. Toen besloten de Staten de functie van de Oostvlietpolder in Leiden te wijzigen van bedrijventerrein naar groen en in ruil daarvoor Veenderveld 2 in Kaag en Braassem de bestemming bedrijventerrein te geven.
Verschillende fracties, waaronder het CDA en de SP, vinden het belangrijk dat er pas gebouwd wordt als zeker is dat er behoefte is aan een extra bedrijventerrein. Volgens de PvdA zijn hiervoor voldoende procedurele waarborgen.
De meeste fracties waren tevreden met het voorstel. De VVD en de Partij voor de Dieren hadden echter meer kritiek. De VVD gaf aan dat bij verschillende betrokkenen twijfel bestaat over Veenderveld 2 en dat onder andere de Kamer van Koophandel het geen goed alternatief vindt. De Partij voor de Dieren zal het voorstel niet steunen.
Gedeputeerde Veldhuijzen zegde toe na te gaan of in dit besluit de Oostvlietpolder als weidevogelcompensatiegebied aangemerkt kan worden of dat dit in het kader van de nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit kan worden vastgelegd. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten op 9 juli 2014 over die nieuwe visie Ruimte en Mobiliteit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.