Ads Top

Provincies uit klankbordgroep schaliegas

De provincie Noord Brabant stapt uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek. De reden is dat de klankbordgroep niet inhoudelijk kan meepraten over de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland.
De provincie Noord-Brabant nam, mede namens Limburg en Zeeland, deel aan de klankbordgroep omdat in Brabant aanvragen zijn ingediend voor proefboringen. De twee provincies staan achter het besluit van Brabant om er uit te stappen. De klankbordgroep bestaat verder uit een aantal partijen die direct of indirect zijn betrokken, zoals de Vewin, Milieudefensie, de gemeente Boxtel en de Nogepa (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).
Het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas wordt momenteel uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ en is bijna afgerond.
De leden van de klankbordgroep kregen eind vorige week te horen dat het concepteindrapport uitsluitend ter beschikking zou worden gesteld als hiervoor een geheimhoudingsverklaring zou worden getekend. Het eindrapport wordt in september aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor die tijd zou de klankbordgroep in haar laatste vergadering slechts een mondelinge toelichting krijgen op de resultaten en achtergronden van het onderzoek.
‘Deze aanpak is in strijd met de afspraken en maakt het ons onmogelijk onze rol in de klankbordgroep naar behoren te vervullen’ schrijft de provincie in een brief aan EZ. 'De samenleving is niet gebaat bij een sfeer van geheimzinnigheid', stelt gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving).
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vinden dat het besluit om wel of niet over te gaan tot het winnen van schaliegas in Nederland gestoeld zou moeten zijn op een breed en open debat over nut en noodzaak en over de  transitie naar duurzame energie. GS willen hiertoe in Noord-Brabant na de zomer het initiatief nemen.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.