Ads Top

Nederlandse infrasector en Rijk gaan samen voor duurzaam

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die op 10 juni 2013 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Prorail en 17 andere partijen (waaronder de provincie Overijssel) is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) "Op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen." Ed Nijpels van NLingenieurs licht toe: "Doordat zoveel partijen dit gedachtegoed en de bijbehorende procesaanpak dragen wordt versnelling gerealiseerd, het is nu dé tijd voor een omslag in de gehele sector." Daan Stuit van MKB Infra "Deze bekrachting is voor onze achterban zeer belangrijk, investeringen om op deze wijze aan de slag te kunnen gaan en kennis hierover te vergaren en delen zijn nu opportuun. Als markt geeft dit een extra ‘zetje' in de rug om duurzaamheid te omarmen". Bij de Green Deal wordt gewerkt met De Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze  die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen (zoals een ambitieweb of CO2-prestatieladder) om in alle fase van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren. Dit zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de duurzaamheidseisen zijn. Per project moeten de kansen worden benut om zo maximale duurzaamheidswinst te creëren. Denk aan minder onderhoud, leefbaarheid, veiligere oplossingen, beperking materialen en grondstoffen, energiebesparing, betere afstemming tussen projecten, CO2-reductie, meer doen met minder budget, sociale innovaties en recycling van materialen. Zo wordt een goede afweging gemaakt tussen People, Planet en Profit. Elke partij draagt verder bij naar haar eigen rol in projecten en zorgt zo samen voor een omslag in de sector. Leerervaringen tussen de deelnemers van de Green Deal worden onderling uitgewisseld.
Aan deze Green Deal verbinden zich nu al de grote marktpartijen en de aanmeldingen blijven doorlopen; er zijn nog meer partijen die tot deze Green Deal willen toetreden. Daarom wordt er in de herfst een tweede ondertekenronde gehouden.
Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen. De Green Deal wordt door de volgende partijen ondertekend: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, Stichting CROW, FME-CWM, Gemeente Molenwaard, Gemeente Rotterdam, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed, Ministerie van EZ/ DLG, Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat, MKB Infra, NLingenieurs, NVTB, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Railforum Nederland, Stichting SBRCURnet, Uneto-VNI, Unie van Waterschappen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.