Ads Top

Nieuwe windmolens ook buiten Súdwest-Fryslân

De provincie Friesland moet meer ruimte zoeken voor windmolens. Nu landt de nieuwbouwopgaaf vrijwel volledig binnen Súdwest-Fryslân in twee forse zoekgebieden. De provincie stelde onlangs haar ambities naar boven toe bij en gaat nu uit van 525 MW. Mogelijk loopt dit aantal nog verder op.
De gemeente Súdwest-Fryslân vindt een uitbreiding van zoekgebieden voor windmolens noodzakelijk. Daarom zijn, met de kennis van nu, de eerder in mei 2012 geformuleerde kaders bijgesteld in de Bijgestelde Notitie Windenergie. Belangrijkste vraag: welk deel van de provinciale opgaaf kan binnen Súdwest-Fryslân een plek krijgen en welke aanpak vraagt dit dan? Het college legt de notitie op 10 en 11 juni 2013 voor aan de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten. De raadsbehandeling vindt plaats op 27 juni 2013.
Burgemeester en wethouders vinden dat er een scherpere focus moet ontstaan rond de keuze van gebieden voor windenergie. Waar wel, waar niet. Bij de keuze voor een fors windcluster in het IJsselmeer, een locatie waar rijk en provincie ruime kansen zien, is nieuwbouw in het merengebied niet gewenst. In het Waddengebied is - vanwege wettelijke kaders - plaatsing van windmolens uitgesloten. Dit vraagt om een aanpak in het kleigebied, het noordelijk deel van de provincie vanaf de Kop Afsluitdijk tot aan Dokkum. Ook dan komt Súdwest-Fryslân in beeld.
Binnen deze opzet is een verder onderzoek naar de aanpak in het IJsselmeer mogelijk. Vanuit het rijk is het project Windpark Fryslân in gang gezet. Er zijn nog veel vragen rond de haalbaarheid van deze locatie. Zo zet de gemeente vraagtekens bij de forse aanpak die de initiatiefnemer hier mogelijk vindt (250-400 MW). Eerste verkenningen wijzen in de richting van een bescheidener opzet. Wel gaat het ook bij een beperktere aanpak, bijvoorbeeld 240 MW, toch nog om 40 molens met een vermogen van 6 MW per molen. Het college heeft zijn twijfels over de aanpak bij het rijk onder de aandacht gebracht in een zienswijze op de Rijksstructuurvisie Wind op Land. Het college vindt dat bij nader onderzoek ook aandacht moet zijn naar gevolgen voor natuur en recreatie. Ook aspecten als sanering van bestaande molens en (financiële) participatie zijn van belang. Als een windpark in het IJsselmeer toch mogelijk is, is een breed ingezette gebiedsontwikkeling noodzakelijk.
Voor het kleigebied zal de provincie nu eerst tot een uitbreiding van zoekgebieden moeten komen. Wel ziet het college mogelijkheden om in samenhang met drie bestaande clusters  - in de zone Kop Afsluitdijk tot aan Bolsward - opschaling of aanpassing te onderzoeken. Het gaat dan om de gebieden Hiddum Houw (tussen Zurich en Cornwerd), Windpark A7 (bij Witmarsum) en Beabuorren (bij Tjerkwerd), waar de huidige eigenaren ook zelf met plannen rondlopen. Dit vraagt wel om meer duidelijkheid van de provincie over de invulling van het omliggende gebied. Ook hier kan, met name bij Hiddum Houw, de invulling van windenergie in samenhang met gebiedsontwikkeling aan de orde komen in combinatie met aspecten als sanering en participatie.
Als er meer duidelijk is over de mogelijkheden, kunnen ook gesprekken met de inwoners in de gebieden opgestart worden en kunnen er met initiatiefnemers serieuze afspraken gemaakt worden. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.