Ads Top

Aangepaste conceptregelingen IJmuiden Ver Alpha & Beta gepubliceerd

Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV) ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dat is 2 GW per kavel.

Netbeheerder TenneT gaat in het gebied drie platforms met drie netaansluitingen plaatsen. De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

Op 8 juni 2023 stuurde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de herziene planning voor IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta toelicht. De definitieve planning en bijbehorende mijlpalen voor het net op zee vindt u in het najaar van 2023 in de nog te updaten versie van het ontwikkelkader windenergie op zee.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.