Ads Top

Vijf windturbines op locatie aan het Spui in Korendijk

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectonderzoek (MER) en de ontwerpvergunningen voor windenergie op de locatie aan het Spui in gemeente Korendijk vastgesteld.

Uit het MER blijkt dat de locatie aan het Spui geschikt is voor de realisatie van een windpark. Het voorkeursalternatief voor de inrichting van de locatie is: 5 turbines opgesteld in een lijn. De stukken liggen ter inzage van 17 maart tot en met 28 april. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Provinciale Staten hebben eind 2014 besloten om voor de locatie Spui in de gemeente Korendijk een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Gedeputeerde Han Weber: “Ik begrijp dat de komst van windmolens impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. Tegelijkertijd is het maatschappelijk belang van een snelle overgang naar schone energie heel groot. Windenergie is hierbij momenteel cruciaal. Daarom gaan we door met het realiseren van het windpark. Om de belangen van omwonenden, natuur en milieu zo goed mogelijk mee te wegen heeft de provincie afgelopen jaar in samenwerking met de initiatiefnemer van het windpark Klein Piershil B.V. veel overlegd belanghebbenden. Want juist als er weerstand is vind ik het belangrijk om voor behoeften en wensen ruimte te maken.”

Er zijn gesprekken met direct omwonenden rond de locatie aan het Spui gevoerd en met een klankbordgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van gemeenten, bewonersverenigingen en andere organisaties. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het milieueffectonderzoek, aanpassing van de inrichting van het windpark en een participatieplan waarin de initiatiefnamer regelingen voor financiële participatie en compensatie aan de omgeving aanbiedt. Zo komt er bijvoorbeeld een burenregeling van €50.000 die bedoeld is voor maatregelen aan woningen van direct omwonenden om mogelijke hinder te verminderen en een gebiedsfonds van minimaal €225.000 waaruit projecten kunnen worden gefinancieerd die belangen van lokale groepen behartigen.

Om de locatiekeuze en de inpassing van de windturbines zorgvuldig te laten verlopen, hebben de provincie en de initiatiefnemer van het beoogde windpark een gezamenlijk milieueffectrapport (MER) laten opstellen. Uit het MER blijkt dat de locatie aan het Spui geschikt is voor de realisatie van een windpark.

In het MER zijn ook verschillende inrichtingsalternatieven voor deze locatie onderzocht, zoals de hoeveelheid en het type turbines, en de opstelling in een rechte lijn of een boog. Het onderzoek beschrijft de gevolgen van de verschillende varianten voor onder andere: geluid, slagschaduw, ecologie en energieopbrengst. Een opstelling van 6 turbines in een boog scoort hoog op financieel en energetisch rendement. Maar gelet op de omgeving van deze locatie, gesprekken in de klankbordgroep en het advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is de voorkeursvariant geworden: 5 turbines opgesteld in een rechte lijn. Op deze opstelling zijn het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpvergunningen voor het Windpark Spui gebaseerd.

De provincie stimuleert de overgang naar een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, getijde, biomassa, aardwarmte. En ook windenergie, opgewekt door windmolens, levert een cruciale bijdrage. Een moderne windmolen is ruim 3 megawatt en levert groene stroom voor ongeveer 1800 huishoudens. De provincie heeft met de rijksoverheid afgesproken om in 2020 in totaal 735,5 megawatt aan windenergie te realiseren in Zuid-Holland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.