Ads Top

Provincie stelt netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast

Gedeputeerde Staten hebben het Provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de netuitbreiding Kop van Noord-Holland vastgesteld. De netuitbreiding zorgt ervoor dat het transport van elektriciteit van en naar de Kop van Noord-Holland voor de langere termijn zeker is gesteld en dat het geplande windpark Wieringermeer tijdig kan worden aangesloten op het landelijke net. Naar verwachting stellen Provinciale Staten het PIP in april van dit jaar vast.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat de leveringszekerheid van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland is gewaarborgd. Voor de uitbreiding is het nodig dat er een nieuw transformatorstation wordt gebouwd. Gekozen is voor een locatie gelegen op het bedrijventerrein Agriport te Middenmeer. Vanaf dit station Middenmeer wordt een circa 70 kilometer ondergrondse 150kV-verbindingen aangelegd naar de omliggende stations. Daarnaast worden bestaande transformatorstations aangepast, zodat de nieuwe verbindingen kunnen worden aangesloten. 

De geplande kabelverbindingen en stations liggen op het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon, Alkmaar, Heerhugowaard en Medemblik.

Het ontwerp van het PIP heeft twee keer ter visie gelegen. Daarnaast zijn inwoners/eigenaren en overig belanghebbenden van het betreffende gebied geïnformeerd over de tracékeuzes en over de consequenties van de aanleg en aanwezigheid van een kabel in agrarisch gronden. Naar aanleiding van een eerste ontwerp dat tervisie is gelegd zijn delen van de tracés gewijzigd en is besloten een nieuw ontwerp PIP ter visie te leggen (eind 2015). Op het tweede ontwerp-PIP zijn 59 zienswijzen binnengekomen. In die zienswijzen zijn onder andere vragen gesteld over de effecten die de aanleg van het netwerk heeft voor de bodemstructuur en welke schade de werkzaamheden kunnen veroorzaken aan de drainage. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er enkele tracé- en tekstwijzigingen doorgevoerd in het PIP.

De netuitbreiding wordt gerealiseerd in opdracht van landelijk netbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Liander. GS hebben met beide partijen een anterieure overeenkomst gesloten, waarin het risico van planschade is doorgelegd aan TenneT en Liander.

Na vaststelling door PS, vindt publicatie plaats en volgt ter visie legging van 6 weken. Indieners van een zienswijze en degene die worden geraakt door de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP, kunnen in deze periode een beroepsschrift indienen bij de Raad van State. Vertegenwoordigers van TenneT zullen grondeigenaren en pachters persoonlijk benaderen om afspraken te maken over de uitvoering. Volgens planning, start de uitvoering begin 2017, met de aanleg van het station Middenmeer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.