Ads Top

'Maak weg vrij voor fossiele brandstofvrije havens'

De Nederlandse havens zijn voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie. D66 wil een groene transitie van Nederlandse havengebieden mogelijk maken. Daarom brengen D66-Kamerleden Stientje van Veldhoven (duurzaamheid) en Salima Belhaj (havens) vandaag een werkbezoek aan het Amsterdamse havengebied.

Er zijn nog steeds te veel regels die het moeilijk maken om samen een volledige kringloopeconomie in havengebieden te realiseren. D66-raadslid in Amsterdam Marijn Bosman: “We hebben hier een bedrijf dat olie maakt van kunststof afval dat dusdanig is vervuild of van zulke lage kwaliteit is dat het niet meer te hergebruiken is als gerecycled plastic. Door onduidelijkheid over milieuregels wachten zij al twee jaar op een milieuvergunning. Dat is zonde voor de stad en voor de ondernemer zelf, welke investeerder wil twee jaar met onzekerheid zitten?”

Ook de gemeente Amsterdam zelf zet een tandje bij door fosfaat, een cruciaal en schaars mineraal voor de landbouw, terug te laten winnen uit rioolslib door de Amsterdamse waterzuivering. Maar omdat het teruggewonnen fosfaat afkomstig is van afvalwater, wordt het binnen de Nederlandse wetgeving niet gezien als ‘meststof’ maar als ‘afvalstof’ waardoor de fosfaat niet voor de landbouw gebruikt mag worden.

D66 wil groene ondernemers en gemeenten helpen door deze belemmeringen juist weg te nemen en door ruimte voor innovatie te bieden zodat ze hun business case kunnen bewijzen. Oplossingen zien de D66’ers onder meer in de nieuwe Omgevingswet. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven: “Omdat in de Omgevingswet onder meer milieuregels worden herzien, biedt dit wat D66 betreft een uitgelezen kans om innovatie de ruimte te geven, bijvoorbeeld door experimenteerruimte binnen de regelgeving te bieden”. Een andere mogelijkheid is de introductie van een zogenaamde koepelvergunning, waarbij producten tussen bedrijven binnen bijvoorbeeld het havengebied vrij kunnen stromen zonder als afval te worden aangemerkt. D66 zal hier dit voorjaar aandacht voor vragen bij de verdere behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Middels Kamervragen aan de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Milieu zal D66 in de Tweede Kamer vragen om de situatie in het Amsterdamse havengebied in kaart nu alvast te brengen.

D66 zet vol in op de transitie naar een kringloopeconomie die in het teken staat van hergebruik en waarin afval niet meer bestaat. De kringloopeconomie is een essentieel onderdeel van de transitie naar een fossiele brandstof vrije samenleving. Wanneer het afval van het ene bedrijf de grondstof is voor het andere bedrijf gaan de kosten voor energie daardoor omlaag. Dan zijn smerige kolencentrales al snel niet meer nodig.

Van Veldhoven: “Een fossiele brandstof vrije kringloopeconomie betekent daarnaast ook een halt toeroepen aan de uitputting en opwarming van de aarde en een einde maken aan de afhankelijkheid van het gas van Poetin of de olie van Arabische sjeiks.” Daarnaast is vergroening van de Nederlandse havengebieden een noodzaak willen deze concurrerend blijven in Europa. Belhaj: “Steeds meer bedrijvigheid in de havengebieden richt zich op duurzame producten en/of de duurzame afhandeling van producten. We mogen niet de boot missen doordat bedrijven zich op andere havens dan de Nederlandse gaan richten.”

Binnenkort organiseren D66 wethouders Abdeluheb Choho (duurzaamheid) en Kajsa Ollongren (economie) een bijeenkomst over de route naar een volledig fossiele brandstof vrije haven. Dit streven past in de vorig jaar door wethouder Choho gepresenteerde Agenda ‘Duurzaam Amsterdam’, waarin o.a. het stimuleren van innovatie en circulaire bedrijvigheid centraal staat. Wethouder Ollongren heeft bovendien het Havenbedrijf Amsterdam gevraagd in het strategisch plan concreter en ambitieuzer te zijn over de bijdrage aan duurzaamheid en vernieuwing van de economie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.