Ads Top

Plan voor zes windmolens in Utrecht

Een meerderheid van het college van Utrecht wil door met de bouw van zes windmolens op bedrijventerrein Lage Weide. Afgelopen jaar hebben omwonenden en andere belanghebbenden hun visie gegeven op de windmolenplannen. Daardoor zijn in het nu voorliggende voorstel strengere voorwaarden voor geluid en slagschaduw gesteld. Strenge voorschriften in de vergunning, extra aandacht voor een goede monitoring van de randvoorwaarden en adequaat handelen bij klachten, moeten waarborgen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.
De wethouders Spigt, Everhardt en Kreijkamp hebben – hoewel zij voorstander zijn van duurzame energie inclusief windmolens – aangegeven op dit moment gezien het gesignaleerde draagvlak niet voor het voorstel te zijn. Lage Weide is in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen als locatie voor windenergie. Een jaar geleden startte de gemeente een proces van bewonersparticipatie en – raadpleging. Dat heeft geleid tot het huidige plan. Tijdens de periode van inspraak bleken de meningen in de stad verdeeld. Een deel van de bewoners is enthousiast om als stad bij te dragen aan nieuwe energievoorzieningen anderen zijn bezorgd over mogelijke geluidoverlast en eventuele waardedaling van hun huizen. In totaal reageerden 1.110 mensen met inspraakreacties op de plannen.
De zes windmolens van 2,5 MW leveren duurzame stroom op voor 10.000 huishoudens. Windmolens op land zijn de meest rendabele vorm van duurzame energie. Het oorspronkelijke plan voor de windmolens is een initiatief van bewoners verenigd in de coöperatieve vereniging Energie-U die met dit plan de direct omwonenden financieel voordeel willen geven.
Het college stelt hoge eisen aan de leefkwaliteit en hanteert daarom strengere eisen voor de plaatsing van de windmolens dan de wettelijke norm. Het geluid mag 's avonds en 's nachts én op stille momenten overdag niet boven het omgevingslawaai uit komen. Op stille zomeravonden en in de nacht moet daarom het toerental omlaag. Voor laagfrequent geluid wordt de zogenoemde Deense norm toegepast, omdat Nederland hiervoor geen norm kent. Bij slagschaduw op woningen worden molens stilgezet. De eisen die de gemeente aan de windmolens stelt, zijn een stuk strenger dan de wettelijke normen en goed afgestemd op de specifieke locatie. Het college neemt hiermee het advies van de GG&GD over en komt aan vrijwel alle aanbevelingen en voorwaarden van de klankbordgroep voor windmolens tegemoet. De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage oordeelde eerder positief over de rapportage. Uit de inspraak komt naar voren dat omwonenden zich zorgen maken over monitoring en handhaving van de strenge randvoorwaarden. Door strenge randvoorwaarden vast te leggen in de vergunning, kan dit worden voorkomen.
De raad beslist in de komende maanden over het plan. Als de raad instemt volgt er een procedure om het bestemmingsplan aan te passen en een omgevingsvergunning te verlenen. Energie-U, de initiatiefnemer, zou dan eind 2015 kunnen starten met de bouw van de windmolens.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.