Ads Top

Netbeheerders gaan grondstoffenpaspoort gebruiken om circulariteit inzichtelijk te maken

Bij de aankoop van buizen, kabels, meters en transformatoren gaan netbeheerders Liander, Enexis Netbeheer, Stedin en TenneT voortaan eenzelfde grondstoffenpaspoort bij hun voornaamste leveranciers uitvragen. Via het uitvragen van de grondstoffenpaspoorten krijgen de netbeheerders inzicht in de mate van circulariteit van hun inkoop en bedrijfsvoering.

Het grondstoffenpaspoort vraagt leveranciers om inzicht te geven in de samenstelling van hun product, waarbij aangegeven wordt in hoeverre de gebruikte grondstoffen gerecycled zijn en in hoeverre de grondstoffen gerecycled kunnen worden na levensduur. Ook kan nu samen met leveranciers onderzocht worden op welke manieren circulariteit verder kan worden ontwikkeld. Het uitvragen van één vergelijkbaar format aan de leveranciers verkleint voor hen de administratieve last en verhoogt de kans om van elkaar te leren.

De energietransitie en het klimaatakkoord stellen ons voor een grote opgave bij het toekomstbestendig maken van onze gas-, warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Naast het faciliteren van een duurzame samenleving hebben de Nederlandse netbeheerders ook aandacht voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Er zijn ambities en acties om de gezamenlijk CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren en waar nodig te compenseren. Alle netbeheerders werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Daarnaast zetten zij in op circulariteit; verantwoord omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen, met als doel tegen de laagste maatschappelijke kosten de infrastructuur zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en te onderhouden.

Netbeheerders kopen producten in zoals buizen, kabels, meters en transformatoren. Veel grondstoffen daarvoor, zoals koper, aluminium en plastics, worden schaarser en de winning ervan geeft vaak milieuschade. Om zo verantwoord mogelijk met onze grondstoffen om te gaan, streven de netbeheerders naar een circulair inkoopbeleid, waarbij het uitvragen van de grondstoffenpaspoorten een belangrijke eerste stap is om meer inzicht te verkrijgen.

Vanaf 2020 vragen netbeheerders bij aanbestedingen van al onze primaire assets zoals installaties, kabels en leidingen aan leveranciers om een grondstoffenpaspoort in te vullen. Hiermee maken zij inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen het product bestaat, hoeveel gerecyclede materialen het bevat en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen of te hergebruiken is aan het einde van de levensduur. Wij hebben als sector de afspraak gemaakt om de komende twee jaar een eenduidig format van het grondstoffenpaspoort te gebruiken richting al onze leveranciers.

Vooralsnog zullen de uitkomsten vooral worden gebruikt om inzicht in de mate van circulariteit te vergroten. Alle betrokken partijen erkennen dat inzicht in circulaire prestaties een voorwaarde is om te kunnen sturen op impact.

Stedin verzamelt sinds 2019 data met betrekking tot de circulariteit van haar primaire assets. Na 2019 heeft Stedin 61% van haar inkoopstromen inzichtelijk. In 2020 wil zij dit naar 100% inzicht brengen. Na 2020 zal Stedin zich gaan richten op het verhogen van de circulariteit van haar producten door op basis van de inzichten uit de paspoorten in gesprek te gaan met haar leveranciers.

Liander groeit naar 60% circulair inkopen. Het bedrijf weet door de grondstoffenpaspoorten dat inmiddels 30% van het volume circulair is ingekocht. Zij wil dit uitbreiden naar 60% in 2025. Dit kan door per aanbesteding te kijken naar aanvullende criteria voor circulair.

Enexis Netbeheer vraagt het grondstoffenpaspoort uit bij Europese aanbestedingen. Dit is onderdeel van een bredere ambitie, namelijk om een bijdrage te leveren aan SDG 12 ‘Verantwoorde Productie en Consumptie’. Het inzicht te verhogen in de inkomende materialenstroom zien wij als een basisvoorwaarde om organisatiebreed vervolgstappen te zetten richting meer circulair grondstoffengebruik in de ingekochte producten en hoogwaardige afvalverwerking.

TenneT heeft een groot investeringsportfolio voor de komende 10 jaar, omdat de transitie naar een circulaire economie van groot belang is voor TenneT. Sinds 2019 is de landelijke netbeheerder aan de slag met het verkrijgen van meer inzicht in de grondstofstromen. Voor de ingaande stroom is het grondstoffenpaspoort een onmisbaar instrument. De inzichten zijn nodig om zijn doelstellingen; 25% minder maagdelijk koper gebruik en 25% minder niet te recyclen afval in 2025 te bereiken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.