Ads Top

Zwolse Energiegids biedt houvast bij energieprojecten

Met de vaststelling van de Zwolse Energiegids door burgemeester en wethouders is er een houvast om plannen voor grootschalige opwekking van duurzame energie in Zwolle zorgvuldig af te kunnen wegen. Bij de bespreking van de ambities voor een energieneutraal Zwolle deze zomer vroeg de gemeenteraad om zo´n houvast.

Uiterlijk in 2050 wil Zwolle volledig energieneutraal zijn en alle energie duurzaam opwekken. De gemeente wil vaart maken: al in 2025 moet de uitstoot van CO2 25% minder zijn dan in 1990 en wordt 25% van alle energie op duurzame wijze opgewekt.
In de Zwolse Energiegids is in kaart gebracht waar de kansrijke plekken zijn voor grootschalige opwekking van stroom uit zon, wind en waterkracht en aardwarmte (geothermie). De gids biedt een houvast om initiatieven af te kunnen wegen. Het lijkt in theorie - binnen de huidige regels en technieken - mogelijk om alle benodigde elektriciteit op Zwols grondgebied duurzaam te kunnen opwekken met zon, wind en waterkracht. Voor warmte is dat niet mogelijk.

Wethouder Michiel van Willigen is ervan overtuigd dat alle bronnen nodig zijn om de ambitie waar te maken: “We hebben nu gerekend met het stroomverbruik in Zwolle van 2015. We weten echter ook dat de elektriciteitsvraag de komende jaren flink zal stijgen, omdat we voor het verwarmen van onze huizen en gebouwen meer stroom gaan gebruiken in plaats van aardgas. Ook het elektrisch rijden leidt tot een groei van het stroomverbruik. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar het verbruik verminderen. Om Zwollenaren daarbij te helpen zullen we binnenkort een campagne starten om mensen aan te sporen zelf verbeter- en bespaarmaatregelen te nemen. Daarvoor zijn tijdelijk energiecoaches beschikbaar voor een aantrekkelijk tarief.”

De Energiegids laat zien dat grote delen van het buitengebied geschikt zijn voor zonneparken, zowel op land als op water, naast de inzet van zonnepanelen op daken in de stad. Windmolens zijn binnen de huidige regels op een paar plekken in het buitengebied mogelijk. De wethouder: “Voor windenergie richten we ons in eerste instantie op kansrijke gebieden bij Tolhuislanden aan de noordoostkant van Zwolle en in het zuiden van Zwolle, bij Harculo en Hoog-Zuthem.”

De kansen voor opwekking van stroom uit waterkracht lijken beperkt en liggen met name bij de kribben in de IJssel. Voor het winnen van warmte uit de diepe ondergrond (geothermie) is er op dit moment één kansrijk gebied in beeld aan de noordzijde van de stad. Deze geothermiebron kan naar verwachting voor een beperkt deel voorzien in de warmtevraag.

De wethouder: “We hebben in de Energiegids aangegeven waar grootschalige energie kan worden opgewekt. Nu we weten waar het kan, zullen we in gesprek gaan met initiatiefnemers en afspraken maken hoe de omgeving vanaf het begin betrokken wordt bij initiatieven. Samen met omwonenden, ondernemers in de buurt, maar ook met de buurgemeenten. We vragen aan initiatiefnemers om daarvoor een participatie- en communicatieplan te maken.”  

Voor het opstellen van de Energiegids zijn diverse stadsgesprekken gevoerd en er is een enquete uitgezet onder het Zwolse burgerpanel. Daarnaast zijn wijkbewoners en jongeren bevraagd en is met de initiatiefnemers van het windmoleninitiatief op Voorst teruggeblikt. De opbrengst van al die gesprekken is gebruikt om de Zwolse aanpak te formuleren.

Michiel van Willigen: “We hebben geluisterd naar de stad. Zwollenaren willen dat de gemeente duidelijke keuzes maakt en projecten gaat stimuleren. Ze vinden het belangrijk dat de opbrengsten van energieopwekking in Zwolle blijven en bijvoorbeeld terugvloeien in een lokaal energiefonds.”
De komende maanden werken b en w uit welke rol de gemeente wil spelen bij de verschillende initiatieven en energiebronnen. Naast de grootschalige opwekking van duurzame energie gaat de gemeente zich ook richten op energiebesparing bij bedrijven en het verduurzamen van bestaande woningen. “We nemen ook zelf onze  verantwoordelijkheid en investeren fors in de verduurzaming van onze eigen energiebehoefte.”

B en w leggen de Zwolse Energiegids voor aan de gemeenteraad als kader voor de afweging van grootschalige duurzame energieprojecten. De raad zal de gids op 4 december bespreken in een debatronde. Daarbij is gelegenheid om in te spreken. Op 18 december neemt de gemeenteraad een besluit over de Zwolse Energiegids.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.