Ads Top

Aandeelhouders Alliander kiezen voor groei in Nederland

De aandeelhouders van netwerkbedrijf Alliander staan positief tegenover schaalvergroting in Nederland. Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander die 2 april 2014 heeft plaatsgevonden. De aandeelhouders achten substantiële groei van het bedrijf noodzakelijk om de kosten voor de klanten van Alliander zo laag mogelijk te houden.
Netwerkkabels; bron provincie GelderlandTijdens de vergadering hebben de aandeelhouders van Alliander tevens de jaarrekening 2013 en het dividend over 2013 vastgesteld. De provincie Gelderland heeft 45 procent van de aandelen van Alliander.
Alliander heeft de ambitie om het aantal klanten over een periode van vijf tot tien jaar te verdubbelen. Groei in Nederland heeft daarbij de voorkeur van zowel het bedrijf als de aandeelhouders, omdat dit de meeste synergie oplevert. Het bedrijf zal de komende maanden in nauwe samenspraak met de aandeelhouders de mogelijkheden voor groei in Nederland nader onderzoeken. De mogelijkheid voor substantiële uitbreiding in de kernactiviteiten om de gewenste groei in Duitsland te bewerkstelligen, is daarom ‘nu niet aan de orde’ zo bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering
Alliander werkt al op verschillende gebieden nauw samen met andere netbeheerders. Zo onderzoeken Alliander en Enexis of ze per 1 januari 2015 de netwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Alliander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) met elkaar kunnen uitruilen. De uitkomsten van het onderzoek zullen te zijner tijd aan de aandeelhouders worden voorgelegd.
De toename van onder meer zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s vraagt meer van het netwerk van Alliander. Daarom moet het net worden aangepast en daar zijn grote investeringen in onder andere ICT-systemen voor nodig. Als het bedrijf groeit, kan Alliander de noodzakelijke investeringen in Nederland met meer klanten delen en heeft dit op termijn een gunstige uitwerking op de tarieven voor klanten.
Tijdens de Provinciale Staten vergadering van vorige week kwam naar voren dat de Staten willen dat al het mogelijke wordt gedaan om samen te werken met andere Nederlandse netbeheerders. Gedeputeerde Staten besloten daarop wel in te stemmen met schaalvergroting in Nederland, maar dat substantiële opschaling van activiteiten in Duitsland nu niet opportuun is. Als aandeelhouder is de provincie blij met de behaalde resultaten van Alliander. Gedeputeerde Markink benadrukt dat het bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid goed oppakt,.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.