Ads Top

Zuivelketen kan uitstoot broeikasgassen verder reduceren

Het toepassen van een combinatie van maatregelen door melkveehouderij en zuivel zorgen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot maximaal 5 Mton CO2–equivalenten. Dat is een kwart van het totaal aan emissies in de zuivelketen. Deze getallen zijn beraamd in een studie ‘Kosteneffectiviteit reductiemaatregelen emissie broeikasgassen zuivel’ door Wageningen UR Livestock Research en LEI in samenwerking met Blonk Consultants.
De Nederlandse landbouw heeft te maken met emissies van de broeikasgassen; kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas N2O). De melkveehouderij draagt daar in belangrijke mate aan bij. Ongeveer twee derde van de emissies in de zuivelketen vindt plaats op melkveebedrijven. De overige een derde vindt buiten het melkveebedrijf plaats in de rest van de zuivelketen.
Het doel van deze studie was inzicht geven in de kosteneffectiviteit van maatregelen voor de reductie van broeikasgassen in de zuivelketen. Dit gebeurde in opdracht van de werkgroep ‘extensieve dierlijke sectoren’ van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en werd gefinancierd door AgentschapNL en de Europese Unie.
De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport: ‘Kosteneffectiviteit reductiemaatregelen emissie broeikasgassen zuivel’. In deze publicatie is op drie niveaus gekeken naar broeikasgasemissies: bedrijfs-, sector- en ketenniveau. De studie geeft een overzicht van de huidige stand van zaken.
Zo is er op bedrijfsniveau een kosten- en batenanalyse gedaan van maatregelen voor reductie van emissie van broeikasgassen. Tijdens de uitvoering is gekeken naar het dier, de bemesting, gewas en bodem, veevoeding, energie en bedrijf.
Uit het onderzoek blijkt dat er al een groot aantal maatregelen zijn, die leiden tot een vermindering van emissies en bovendien nauwelijks geld kosten, maar juist geld opleveren. Die laatste groep maatregelen zijn voor de hand liggende toepassingen, zoals een betere benutting van meststoffen, hogere melkproductie per koe, minder jongvee of het zaaien van klaver in het grasland. Alle maatregelen op individuele melkveebedrijven zijn in dit onderzoek opgeschaald naar sectorniveau. Als alle maatregelen worden toegepast, zal naar schatting een emissiereductie van 1-2 Mton CO2 –equivalenten haalbaar zijn. Als alleen gekeken wordt naar kosteneffectieve maatregelen kan ongeveer 40 procent van de emissiereductie gerealiseerd worden. Ongeveer negentig procent kan uitgevoerd worden tegen relatief weinig kosten.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.