Ads Top

Oproep aan Tweede Kamer: versnel het verduurzamen van de industrie

De industrie heeft vele concrete plannen om haar energie-inzet te verduurzamen door middel van elektrificatie. Voor veel bedrijven is elektrificatie ongeveer de enige optie ter verduurzaming. Bovendien kan de industrie flexibel inspelen op het wisselende aanbod aan elektriciteit zon en wind. De wind- en zonnesector is graag bereid én in staat om aan deze vraag naar CO2-vrije elektriciteit te voldoen.

Het beleid is echter onvoldoende concreet om deze plannen tot uitvoering te krijgen, stelt Holland Solar. Ook het IBO-advies geeft nog onvoldoende aandacht aan realisatie in de praktijk. Het gevolg is dat de elektrificatie en verduurzaming van de industrie onvoldoende van de grond komen, zoals PBL in de KEV2022 al berekende. Er is haast geboden: om de 2030 doelen te kunnen halen moeten bedrijven op korte termijn kunnen investeren.

Er wordt gepleit voor volgende aanvullende acties:

Zorg dat de middelen binnen de SDE++ voor industriële elektrificatie aansluiten bij bovenstaand doel. 2023 is een jaar om ervaring op te doen met de domeinensystematiek, al lijkt 750 miljoen voor hoge-temperatuur warmte ons (zonder structuele aanpassingen in energie- en transportbeprijzing) ontoereikend. Creëer komend jaar dan ook duidelijkheid over de benodigde budgetten per domein in latere jaren, gegeven de achterliggende doelen.eri

Ontwikkel en implementeer een jaarlijkse energiesysteemmonitoring van vraag en aanbod, flexibiliteit en realisatie van infrastructuur, wellicht als onderdeel van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Bepaal op basis hiervan of deze bouwstenen zich voldoende complementair ontwikkelen en of het beleidsdoel wordt gehaald; stuur bij waar er lacunes dreigen. Op deze wijze krijgt de energiesector vertrouwen dat investeringen in hernieuwbare opwek renderen en weet de industrie dat bij investeringen in elektrificatie ook voldoende hernieuwbare stroom is.

Zorg dat netbeheerders hun investngsplannen ijken op bovenstaand doel (naast de ambities voor andere sectoren en waterstof) en laat inzichtelijk worden waar de lacunes ten opzichte van de huidige investeringsplannen zijn. Zorg dat netbeheerders regulatorisch en financieel kunnen voor-investeren in infrastructuur, ook bij een onzekere vraag (zie het PBL-advies over de CES 2.0), en creëer duidelijkheid rond transporttarieven,

Zorg dat in de SDE-ronde van 2024 de Gedelegeerde Handeling conform artikel 27 van de Richtlijn Hernieuwbare Energie wordt geïmplementeerd voor elektrificatie. Dit betekent dat industriële bedrijven, contracten/PPAs kunnen sluiten met zonne- en windparken en zo veel meer uren per jaar hernieuwbare elektriciteit momentaan kunnen inzetten dan bij de huidige SDE-systematiek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.