Ads Top

Oostpolder locatie voor aanleg elektriciteitsinfrastructuur TenneT

De provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en TenneT zijn overeengekomen dat de Oostpolder één van de drie locaties wordt voor de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur. Hier gaat TenneT energie afkomstig van windmolens op zee omzetten voor verspreiding op het stroomnet.

De locatie is het meest oostelijke deel van de Oostpolder, grenzend aan de N33 en de Oude Tjariet. Behalve in de Oostpolder heeft TenneT ook nog twee andere locaties in de Eemshaven op het oog.  

Tennet is wettelijk verplicht om windparken op zee aan te sluiten op het Nederlandse hoogspanningsnetwerk omdat het hier om een nutsvoorziening gaat. De Eemshaven is een van de knooppunten in Nederland waar dit gebeurt. Voor het aansluiten op lokale, regionale en landelijke elektriciteitsnetten is uitbreiden en nieuwbouw van de infrastructuur noodzakelijk. Het gaat hierbij onder andere om hoogspanningsstations, kabels en lijnen. TenneT heeft hiervoor ruimte nodig.  

Al langere tijd wordt gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van de Oostpolder, waarbij kwaliteitskaders en voorwaarden zijn benoemd. In deze fase van de gebiedsontwikkeling wordt niet onderhandeld over kavels en locaties. Voor nutsbedrijf TenneT maken provincie en gemeente nu een uitzondering omdat TenneT eigenstandig kan handelen in dit proces door middel van een Rijkscoördinatieregeling. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van de ruimtelijke inpassing niet meer bij de provincie en gemeente ligt maar dat de rijksoverheid bevoegd gezag wordt.

De gemeente en de provincie hebben de voorwaarde gesteld dat de ontwikkelingen van TenneT moeten aansluiten op de kwaliteitseisen van de gebiedsontwikkeling Oostpolder. Zo kunnen de kwaliteitseisen van de Oostpolder worden geborgd. TenneT moet bij de verdere planuitwerking daaraan voldoen en heeft toegezegd hiervoor uitgebreid onderzoek te gaan doen en samen te werken met provincie Groningen en gemeente Het Hogeland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.